Λειτουργία του νέου ΟΠΣ τελωνείων ICISnet

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τρίτη 3/12/2013 και ώρα 10:00 π μ. τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων “ ICISnet ”. H χρήση του συστήματος από τις τελωνειακές αρχές αποτελεί ορόσημο για την επίτευξη του τελικού σκοπού του ηλεκτρονικού τελωνείου, στο βαθμό που καθιερώνει ως νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου και των αποδεκτών των τελωνειακών υπηρεσιών την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών .
Την Παρασκευή 29/11/2013 και ώρα 15 :00 μμ και μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα έναρξης του νέου συστήματος θα τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλα τα τελωνεία της χώρας το ισχύον Πληροφοριακό Σύστημα “ ICIS ”, προκειμένου να διενεργηθεί η μετάπτωση των δεδομένων π ου αφορούν στα τελωνειακά παραστατικά από το “ ICIS ” στο “ ICISnet ”.
Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η υπαγωγή των εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς θα είναι δυνατή αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ευπαθή προϊόντα) με τη χρήση χειρόγραφη ς διαδικασίας . Για την εφαρμογή των παραπάνω έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι προς τις τελωνειακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς.
Με την έναρξη λειτουργίας του “ ICISnet ” ισχύουν οι παρασχεθείσες με τις ήδη εκδοθείσες εγκυκλίους οδηγίες για τη διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διαδικασιών. Επιπρόσθετα οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν τις δημοσιευθείσες στο παρακάτω link ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την αποστολή ερωτημάτων.
( http://www. gsis.gr/gsis/info/gsis_ site/Contact /documents _ Contact /katal_syz.pdf)
Η εξέλιξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος θα είναι συνεχής τόσο για την αποκατάσταση αδυναμιών, εφόσον διαπιστωθούν στο προσεχές διάστημα , όσο και για την εγκατάσταση νέων δυνατοτήτων παροχή ς βέλτιστων υπηρεσιών στους οικονομικούς φορείς.