Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Προσλήψεις

Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι τεσσάρων (24) συμβάσεων έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο ετών.

Αιτήσεις από 19-11-2016 έως και 28-11-2016

Οι ειδικότητες της πρόσκλησης:

Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Μηχανικών σε θέματα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αριθμός Θέσεων: 7
Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Μηχανικών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αριθμός Θέσεων: 1
Μηχανικοί ειδικοί σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αριθμός Θέσεων: 1
Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Οικονομολόγων σε θέματα αγορών. Αριθμός Θέσεων: 1
Οικονομολόγοι ειδικοί σε θέματα αγορών. Αριθμός Θέσεων: 2
Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό σε θέματα Εγγυήσεων Προέλευσης και Περιβαλλοντικών Αγορών. Αριθμός Θέσεων: 1
Επιστήμονες Θετικής κατεύθυνσης ειδικοί σε θέματα Εγγυήσεων Προέλευσης και Περιβαλλοντικών Αγορών. Αριθμός Θέσεων: 2
Μηχανικοί Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών. Αριθμός Θέσεων: 1
Μηχανικοί Συστημάτων Πληροφορικής. Αριθμός Θέσεων: 2
Δικηγόροι. Αριθμός Θέσεων: 3
Γραμματείς. Αριθμός Θέσεων: 3

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα ανά κωδικό θέσης στον ιστότοπο: https://goo.gl/OPyrgf από 19 Νοεμβρίου 2016 έως 28 Νοεμβρίου 2016.

Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα δίνονται στα τηλέφωνα 210 72 00 276 και 210 72 00 260, ωράριο επικοινωνίας Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10.00 πμ έως 17.00 μμ. και στο Email επικοινωνίας: [email protected]

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ