Μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου σε νέο κτίριο από 21-05-2018

Μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου σε νέο κτίριο από 21-05-2018

Αναστέλλονται οι εργασίες του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου από 16 έως και 18 Μαΐου 2018, λόγω μεταστέγασης αυτού στο νέο κτίριο, επί της οδού Σμύρνης 26, στην πόλη του ΗρακλείουΑριθμ. 34254 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1688/15.05.2018
Αναστολή εργασιών του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και έναρξη λειτουργίας αυτού σε νέο κτίριο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α’ 35) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210/5-11-2016).
2) Τα 605/9-5-2018 και 626/10-5-2018 έγγραφα της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την επικείμενη μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου σε νέο κτίριο στην οδό Σμύρνης 26 στην πόλη του Ηρακλείου. 
3) Την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της προγραμματισθείσας μεταστέγασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2018, καθώς και η έναρξη της λειτουργίας αυτού στο νέο κτίριο στις 21 Μαΐου 2018.
4) Την ανάγκη καθορισμού των ακροατηρίων του νέου κτιρίου και συγκεκριμένα δυο (2) ακροατηρίων και τριών (3) γραφείων που θα χρησιμοποιούνται ως ακροατήρια.
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Α. Αναστέλλουμε τις εργασίες του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου από τη 16η έως και τη 18η Μαΐου 2018, λόγω μεταστέγασης αυτού στο νέο κτίριο, επί της οδού Σμύρνης 26, στην πόλη του Ηρακλείου και

Β. Ορίζουμε την 21 Μαΐου 2018 ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ειρηνοδικείου στο νέο κτίριο και καθορίζουμε σ’ αυτό δυο (2) ακροατήρια (ένα στον 1ο και ένα στον 2ο όροφο) και τρία (3) γραφεία (ένα στον 1ο και δυο στον 2ο όροφο) που θα χρησιμοποιούνται ως ακροατήρια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.