Νέες ρυθμίσεις για την επάρκεια των προσωπικών γιατρών

Με διατάξεις του νόμου 5007/2022 προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για την επάρκεια των προσωπικών γιατρών προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγγραφή όλων των πολιτών

 

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου έχουν ως εξής:

Νόμος 5007/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 241/23.12.2022
Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 60
Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό – Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 8 άρθρου 5 ν. 4238/2014

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του ορισμού των κατηγοριών του προσωπικού ιατρού από τις οποίες ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα τον προσωπικό ιατρό του, προστίθενται περ. δ) και ε), ως εξής:

«δ) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ο οποίος υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, είτε αυτοτελή, είτε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν υφίστανται δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο πληθυσμός δεν δύναται να καλυφθεί από αυτές.

Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου καθήκοντα προσωπικού ιατρού ανατίθενται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,

ε) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., καθώς και ιατρός που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», οι οποίοι λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτικά, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37).».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, περί του αντικειμένου της νομοθετικής εξουσιοδότησης, τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και» από τη φράση «εκτός των περιπτώσεων της παρ. 3 και ιδιώτες ιατροί» και με την προσθήκη του οριστικού άρθρου «την» πριν από τη λέξη «παρακολούθηση», και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή οι ειδικοί ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται εκτός των περιπτώσεων της παρ. 3 και ιδιώτες ιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με την παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.».

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται για τους ιατρούς κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. της περ. ε) της παρ. 3 ο εγγεγραμμένος πληθυσμός, ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, οι προϋποθέσεις, η αποζημίωση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

  

 

Προσωπικός Ιατρός. Από 01.04.2023 συνέπειες σε όσους δεν εγγράφονται

Παρατείνεται η προθεσμία της αναστολής της επιβολής αυξημένης συμμετοχής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους δεν εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό και από την 01.04.2023 ενεργοποιούνται οι εξής συνέπειες: 

αΠρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία Φ.42000/οικ.2555/353/ 28-02-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» (Β’ 497), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/06-06-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1814).

βΠρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898).

γΑπό την 01-01-2023 τα ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

 

Περαιτέρω όσοι εγγράφονται θα έχουν και προτεραιοποίηση στα ραντεβού τους, και θα πάρουν και το δωρεάν πακέτο των προληπτικών εξετάσεων

 

Οδηγίες για την εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό

Προσωπικός Ιατρός. Νέα ιστοσελίδα για εγγραφή και ραντεβού

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης