Μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων. Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού

Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις των Ν.Δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993