Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) μικτού βάρους πάνω από 6000 χιλιόγραμμα

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

1. Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής & Κυριότητας

2. Βεβαίωση OAEE πωλητή περί μη οφειλόμενων εισφορών

3. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος για το ποσό των 14,67 € εφόσον πρόκειται για πρόσθετο όχημα

4. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών ανάλογα με το είδος του ΦΔΧ) του αγοραστή

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

6. Αποτύπωμα χαραγμένου αριθμού πλαισίου (στο χώρο της ενσωματωμένης στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης)

7. Βεβαίωση περί καταβολής της υπεραξίας

8. Κατάθεση Κοινοτικής Άδειας για τα ΦΔΧ Διεθνών Μεταφορών

9. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 102,71€

10. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

11.Έγκριση Μεταβίβασης από τον διαχειριστή / γενική συνέλευση μετόχων (μόνο αν το ΦΔΧ είναι εντεταγμένο κατά χρήση σε μεταφορική επιχείρηση)

12. Δήλωση Μεταβίβασης από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής τελών κυκλοφορίας , φόρου υπεραξίας κλπ.

13. Βεβαίωση Νομιμότητας από την υπηρεσία μεταφορών

14. Άδεια κυκλοφορίας

15. Αίτηση