Άδειες ταξί στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

Άδειες ταξί στην ΠΕ Θεσσαλονίκης
Aριθμ. 372626 (71074) – ΦΕΚ B 2138 – 05.10.2015
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων της ΜΕ Θεσσαλονίκης ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία ΕΔΧ – ΤΑΞΙ, ΕΔΧ – ΕΙΔΙΜΙΣΘ και ΕΔΧ – ΕΙΔΙΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ. ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012