Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ αυτοκινήτων που δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση

Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ αυτοκινήτων που δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οχημάτων, να θέσουν αυτά είτε σε εκούσια είτε σε αναγκαστική ακινησία στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να εκπέσουν των τελών κυκλοφορίας.

Στις εν λόγω διατάξεις, δεν υφίσταται διάκριση των οχημάτων τα οποία δύνανται να τεθούν σε ακινησία στη ΔΟΥ

ΑΑΔΕ
ΑΔΑ: ΩΖΤΓ46ΜΠ3Ζ-045
Αθήνα, 21/12/2017
ΠΟΛ 1213Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί των ΠΟΛ 1133/2015, 1147/2015 και 1136/2017 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μεταβίβασης.»

Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ – Δικαιολογητικά

Με αφορμή ερωτήματα, που υποβλήθηκαν μετά την κοινοποίηση της Πολ 1136/2017, αναφορικά με το αν, με τις εν θέματι εγκυκλίους, δύνανται να τεθούν σε αναγκαστική ακινησία και Επιβατικές Ιδιωτικής Χρήσης δίκυκλες – τρίκυκλες μοτοσικλέτες για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μεταβίβασης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οχημάτων, να θέσουν αυτά είτε σε εκούσια είτε σε αναγκαστική ακινησία στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να εκπέσουν των τελών κυκλοφορίας.

Στις εν λόγω διατάξεις, δεν υφίσταται διάκριση των οχημάτων τα οποία δύνανται να τεθούν σε ακινησία στη ΔΟΥ

Σημειώνεται ότι λόγοι αναγκαστικής ακινησίας, είναι η κλοπή ή υπεξαίρεση οχήματος , καθώς και η ανωτέρα βία, όπως στην περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης, το οποίο έγινε δεκτό με την ΠΟΛ 1133/2015 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά και την ΠΟΛ1147/2015.

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω, οι εν θέματι εγκύκλιοι, καταλαμβάνουν όλα τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα οχήματα καθώς και τις δίκυκλες- τρίκυκλες μοτοσικλέτες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ