Μεταβολή επωνύμου για ψυχολογικούς λόγους οικογενειακών σχέσεων

Μεταβολή επωνύμου για ψυχολογικούς λόγους οικογενειακών σχέσεων

Οι ψυχολογικοί λόγοι, τους οποίους επικαλέσθηκε η αιτούσα για τη μεταβολή του επωνύμου της, στηριζόμενοι στην πλήρη ανυπαρξία προσωπικής και συναισθηματικής επαφής με τον πατέρα της, η οποία οφείλετο στην εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης και στην μη επίδειξη ενδιαφέροντος εκ μέρους του τελευταίου για την ανάπτυξη σχέσεων με την αιτούσα, συνιστούν, κατ’ αρχήν, λόγους ικανούς να δικαιολογήσουν τη ζητηθείσα μεταβολή επωνύμου (ΣτΕ Δ Τμήμα 3166/2017)Μετά το άρθρο 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») τροποποιείται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και αποδίδονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους.

Προϋποθέσεις και τρόπος αλλαγής επωνύμου

Το τροποποιημένο άρθρο 75 ΙΙ παρ. 26 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει ότι η αρμοδιότητα για «πρόσληψη, αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνύμου» ανήκει πλέον (από 01-01-2011) στους Δήμους