Μεθοριακό σημείο, εισόδου – εξόδου από τη Χώρα, Νυμφαίας Ροδόπης

methoriakos_sthathmos_NymfaiasΑριθ. 7001/9/42 – ΦΕΚ Β 247 – 06.02.2014

Καθορισμός μεθοριακού σημείου Νυμφαίας Ροδόπης ως σημείου εισόδου – εξόδου από τη Χώρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3386/ 2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄-212).
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 Α) του άρθρου 1 του ν. 3780/
2009 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση με τη διέλευση των συνόρων» (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄-98),
β) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄- 194).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).
5. Την υπ’ αριθ. Υ48 από 09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄-2105).
6. Το υπ’ αριθ. 38728 από 9-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.
7. Τη Ρηματική Διακοίνωση υπ’ αριθ. 38552 από 8-8-2013
του Υπουργείου Εξωτερικών.
8. Τη Ρηματική Διακοίνωση υπ’ αριθ. 1636/2013 από 8-8-2013 της Πρεσβείας της Βουλγαρίας στην Αθήνα.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται για το έτος 2014 εφάπαξ δαπάνη ύψους περίπου 300,00 ευρώ για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 3.000,00 ευρώ για την προμήθεια επίπλων. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 1725 και 1711 του εκτελούμενου τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα 43-110 «Ελληνική Αστυνομία» οικονομικού έτους 2014. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακής γραμμής και σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το πανελλαδικό Δίκτυο πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας (POL) ανέρχεται σε 1.576,00 ευρώ για το έτος 2014 και σε 1.560,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού Ε.Φ. 43-110 «Ελληνική Αστυνομία».
10. Την από 07-01-2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δέσμευση πίστωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το μεθοριακό σημείο Νυμφαία, του νομού Ροδόπης, καθορίζεται ως σημείο εισόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος και εξόδου από αυτό.

2. Ο διαβατηριακός έλεγχος διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ