Μη επιβολή ΕΕΤΗΔΕ σε δικαιούχους του «Προγράμματος Λαϊκής κατοικίας»

minfinΑθήνα 11/12/2013
Αρ. πρωτ.: 1190634

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή ΕΕΤΗΔΕ σε δικαιούχους του «Προγράμματος Λαϊκής κατοικίας»

Σε απάντηση εγγράφου σας, σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 (παρ.5 περ.α΄) του N.4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α), στο ειδικό τέλος δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Με την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31Α), υποκείμενος στο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) είναι, για μεν το έτος 2011, ο κατά τη 17-9-2011 κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου, για δε το έτος 2012, ο κατά την 31 -3-2012 κύριος ή επικαρπωτής αντίστοιχα.

Από τα επισυναπτόμενα στο έγγραφό σας, το  έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  Πρόνοιας και το πρωτόκολλο προσωρινής εγκατάστασης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης  Διοίκησης Μαγνησίας προκύπτει ότι δυνάμει της αριθ. Π2α/Γ.Π.32807/21-8-2013 απόφασης των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο δικαιούχο στεγαστικής αποκατάστασης με το πρόγραμμα Λαϊκής Κατοικίας διατίθεται μόνο η χρήση του ακινήτου και η κυριότητα του ακινήτου ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Επομένως ο δικαιούχος στεγαστικής αποκατάστασης με το πρόγραμμα Λαϊκής κατοικίας δεν είναι υπόχρεος στο ΕΕΤΗΔΕ.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επιβληθεί το ειδικό τέλος σε ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ αυτά απαλλάσσονται, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ. 1056/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Συνεπώς, ο κύριος του ακινήτου μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής του τέλους, και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.