Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη στη Θεσσαλονίκη

Χαρακτηρισμός ως κινητών μνημείων εργαλείων, εργαλειομηχανών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού του Μηχανουργείου Αξυλιθιώτη στη Θεσσαλονίκη. – ΦΕΚ Β 2046 – 28.07.2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό ως μνημείων 1.256 κινητών στοιχείων μηχανολογικού εξοπλισμού (βλ. συνημ. πίνακα) του χαρακτηρισμένου ως «ιστορικού διατηρητέου μνημείου» Μηχανουργείου Αξυλιθιώτη στη Θεσσαλονίκη, λόγω της βιομηχανικής και εν γένει της ιστορικής και επιστημονικής σημασίας τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20, παρ. 1ε του Ν. 3028/2002, καθώς και την έγκριση της προληπτικής συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης των αντικειμένων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
—–
Πρόκειται για το Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη, που από τα τέλη του 19ου αιώνα στέγαζε την Σχολή Ισλαχανέ ή Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ, όπως είναι επίσης γνωστή.
—–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.05) «Κύρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
β) της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 ΚΥΑ (ΦΕΚ 743/Β/ 29.11.1990) Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών
γ) του ΠΔ 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού»
δ) του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 (Α/141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»,
ε) του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10.6.2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
στ) την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/127853/19799/ 268/19.7.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781 Β΄) με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Την εισήγηση της αρμόδιας επί του θέματος Βιργινίας Ματσέλη, Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου.
3. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων με αριθμό 7/8.5.2014,