Μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης στους σπουδαστές ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου κομίστρου μετακίνησης στους σπουδαστές των ΑΕΝ / Ασπροπύργου και ΑΕΝ / Μακεδονίας (Αριθμ. 2232.11-2/25924/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1289/12.04.2017)

Άρθρο 1
Δικαιούχοι -Χρονική διάρκεια ισχύος
1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (ΑΕΝ/Ασπροπύργου) και Μακεδονίας (ΑΕΝ / Μακεδονίας) χορηγείται Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ. Οικ. Α-47061/3652/27-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση (2324Β ́/29-08-14) και αριθμ. οικ. Α-45788/3552/05-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση (2283Β/26-08-2014) όπως ισχύουν, καθώς επίσης και τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

2. Δικαιούχοι της Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου είναι ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής τους, όλοι οι σπουδαστές των ΑΕΝ / Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, η Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα εννέα μηνών κάθε ακαδημαϊκού έτους, αρχομένου από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Άρθρο 2
Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου
1. Οι κάτοχοι των Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου δικαιούνται με την επίδειξή τους να καταβάλλουν μειωμένες, κατά 50% τιμές κομίστρου, δηλαδή τιμές μειωμένων εισιτηρίων ή τιμή μειωμένης μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (ΟΑΣΑ) ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης του (ΟΑΣΘ) κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.

2. Η Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου είναι αυστηρά προσωπική για το δικαιούχο. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει αυτή εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς και να την επιδεικνύει όταν του ζητηθεί, μαζί με τον ισχύοντα τύπο μειωμένου κομίστρου και το Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αυτού.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου
1. Οι σπουδαστές των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ / Μακεδονίας που αιτούνται τη χορήγηση Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος, αίτηση στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, η οποία ακολούθως διαβιβάζει κατά περίπτωση στον Ο.Α.Σ.Α. ή στον Ο.Α.Σ.Θ., συγκεντρωτικό αίτημα για τον αριθμό των αιτούμενων Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου.

2. Οι Κάρτες Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, παραδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Α. ή τον Ο.Α.Σ.Θ. στις Γραμματείες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και AEN / Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες στην συνέχεια είναι υπεύθυνες για την παράδοση των καρτών στους δικαιούχους και για την ορθή αναγραφή των στοιχείων αυτών. Ειδικότερα για τον Ο.Α.Σ.Α ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. Οικ. Α-47061/3652/27-08-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (2324Β ́/29-08-2014).

3. Η τιμή διάθεσης του σώματος κάθε Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Α.Σ.Θ. αντίστοιχα. Το ποσό που βαρύνει το σπουδαστή, συγκεντρώνεται από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων σπουδαστών.

4. Αν οι δικαιούχοι διαπιστώσουν οποιοδήποτε σφάλμα στα καταχωρημένα στοιχεία τους, οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στη σχετική διόρθωση.

5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, οι σπουδαστές δύνανται να αιτούνται την επανέκδοση αυτής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής, προκειμένου η διαδικασία να πραγματοποιηθεί εξ’ αρχής ως άνω. Για την επανέκδοση της κάρτας επιβαρύνεται μόνο ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής, με το ποσό της ως άνω παραγράφου 3.

Άρθρο 4
Διακοπή ισχύος Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου
1. Η παροχή μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:
α) καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση
γ) μετεγγραφεί ή διαγραφεί από την ΑΕΝ/Ασπροπύργου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η κάρτα επιστρέφεται από το σπουδαστή στη Γραμματεία οικείας Σχολής και εν συνεχεία στον Ο.Α.Σ.Α. ή στον ΟΑΣΘ κατά περίπτωση.

Άρθρο 5
Πληρωμή Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ.
1. Η καταβολή στον Ο.Α.Σ.Α και στον Ο.Α.Σ.Θ. των σχετικών δαπανών μετακίνησης των σπουδαστών της ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ /Μακεδονίας αντιστοίχως, με μειωμένες τιμές κομίστρου, θα πραγματοποιούνται από την Παγία Προκαταβολή Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης οικείας Σχολής και θα διενεργούνται με συμβάσεις που θα συνάπτονται μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ο.Α.Σ.Α.
ή του Ο.Α.Σ.Θ. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 περί «Εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής» (33Α’/03-03-2011) για τον Ο.Α.Σ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 (129Α ́/17-10-2015) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 -Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις- (261Α’/17-12-2014) για τον Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ. 2232.11/39299/2015/30-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση (2936Β ́/31-12-2015) με θέμα «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου εισιτηρίου μετακίνησης στους σπουδαστές της ΑΕΝ / Ασπροπύργου».

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.