Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0006006 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ B 1110 – 19.04.2016
Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α) και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιών.