Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου

Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την οικονομία της γνώσης. Η ανοικτή διάθεση των δημοσίων δεδομένων ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο δημόσιο, στο πλαίσιο της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης. Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη τόσο ευθέως από υπηρεσίες που αναπτύσσονται με τα ανοικτά δεδομένα όσο και από το εισόδημα που δημιουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται.

Η ανοικτή διακυβέρνηση αποτέλεσε και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και με την ψήφιση του Ν. 4305/2014. Με το νόμο αυτό, η εθνική πολιτική ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της διάθεσης των ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς υλοποιείται η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 EE για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Κατοχυρώνεται ρητά πλέον η αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default) σε αντικατάσταση της αρχής βάσει της οποίας απαιτείτο από τους πολίτες σχετική αίτηση. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των απορρήτων, καθώς και όσα αναφέρονται σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας και άλλα σχετικά ζητήματα.

O Νόμος προβλέπει αναλυτικά τη διαδικασία για την καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων έως και την ανάρτηση τους στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (εκτός των εξαιρέσεων), το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr

Το Μητρώο αυτό αποσκοπεί στη συγκέντρωση σε ένα μοναδικό σημείο των συνόλων δεδομένων (datasets) των δημοσίων φορέων, είτε συνδέσμων προς τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται. Ο σκοπός του data.gov.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών δημόσιου τομέα, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα πληροφοριών.

Σήμερα, περισσότερα από 200 σύνολα δεδομένων έχουν αναρτηθεί στο data.gov.gr από ένα μεγάλο αριθμό φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια κλπ), συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός αποθετηρίου γνώσης, προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο