Ανοιχτά Δεδομένα Ν. 4305/2014

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα και βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με αυτές του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι η ολοκλήρωση της καταγραφής και αξιολόγησης των κατεχόμενων από τους υπόχρεους φορείς συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να εκδώσουν απόφαση περί της περιγραφής των ως άνω συνόλων σε συνάρτηση με τους όρους διάθεσης αυτών (άρθρο 10, παρ. 2,3 – πρβλ. σχετικά και την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 – ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ εγκύκλιο).

Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα των οικείων φορέων και στους διαδικτυακούς τόπους https://diavgeia.gov.gr/ και http://www.data.gov.gr/ και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας).

Β. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των υπόχρεων για την εφαρμογή των εξεταζόμενων διατάξεων φορέων (άρθρα 1, 4 παρ 1, 2) και βάσει του αριθμού των σχετικών αποφάσεων που έχει κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας παρατηρείται ότι πολύ λίγοι φορείς έχουν  ανταποκριθεί στις εκ του Νόμου πηγάζουσες υποχρεώσεις.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε  να προχωρήσετε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες υπενθυμίζοντας ότι, σε περίπτωση που η προβλεπόμενες με τις ως άνω διατάξεις προθεσμίες παρήλθαν άπρακτες (άρθρο 14, παρ. 2-4), τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου διατίθενται πλέον ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη της τήρησης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (άρθρο 14, παρ. 6).

Γ. Υπενθυμίζεται ότι, για την εφαρμογή των εξεταζόμενων διατάξεων προς τον σκοπό της άμεσης και αποτελεσματικής υλοποίησης της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, προβλέπεται έλεγχος της τήρησης της ως άνω διαδικασίας από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 10, παρ. 5).

Δ. Οι Ομάδες Διοίκησης Έργου του Προγράμματος Διαύγεια σε κάθε φορέα (άρθρο 10, παρ. 6) είναι υπεύθυνες, σε συνεργασία με τις οικείες οργανικές μονάδες,  για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσής τους, καθώς και την επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας  Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο συντονιστής κάθε ΟΔΕ οφείλει να ορίσει τα αρμόδια στελέχη που θα είναι υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των συγκεκριμένων εργασιών.

Ειδικά για τα Υπουργεία, μετά και τον καθορισμό της νέας κυβερνητικής δομής [Π.Δ. αρίθμ. 24/27.1.2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.1.2015) και 25/27.1.2015 (ΦΕΚ 21/Α/27.1.2015)] και έως τη συγκρότηση νέων Ομάδων Διοίκησης Έργου στο επίπεδο των νέων φορέων, είναι αυτονόητο ότι οι υφιστάμενες ΟΔΕ εξακολουθούν και παραμένουν ενεργές, κατά λόγο αρμοδιότητας, τόσο σε ότι αφορά στο πρόγραμμα Διαύγεια όσο και αναφορικά με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτές από τον Ν. 4305/2014.

Ε.  Οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 10, για λόγους ομοιομορφίας και ευχέρειας στην αναζήτηση αυτών, αμφότεροι κρίσιμοι παράγοντες για την αποτελεσματική υλοποίηση της αρχής της ανοικτής διάθεσης, αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια ως ‘’ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ’’ υπό την θεματική κατηγορία ‘‘ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ’’, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό άλλου τύπου πράξεις, οι οποίες παρατηρείται ότι έχουν ενταχθεί στην εν λόγω κατηγορία πρέπει, με ευθύνη των υπηρεσιών που τις ανάρτησαν, άμεσα να ενταχθούν στις προσήκουσες, αντίστοιχα, θεματικές κατηγορίες.

Παρακαλούμε, μετά τα ανωτέρω, για τις άμεσες ενέργειές σας καθώς και για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας.