Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών

Αριθ. οικ.: 2759 – ΦΕΚ B 148 – 22.01.2015

Δημιουργία «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

Δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πληροφοριακό σύστημα
«Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, με τα
στοιχεία των μηχανικών όπως ορίζονται στη παρούσα, με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης

Στο σύστημα αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών, σε έκαστον εκ των οποίων δίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου

Η δήλωσή του αριθμού μητρώου εκάστου των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την ΥΔΟΜ αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης
ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε δημόσιας Υπηρεσίας