Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες)

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες)

Το Οικοτροφείο είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με ψυχικές διαταραχές με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.Ειδικότερα για τα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών τελικού σταδίου και η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών.

Αριθμ. Γ3β/Γ.ΙΙ.15911 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1157/29.03.2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β ́ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β ́ 1426) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β ́ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β ́ 1426) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, ως κάτωθι:

1. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Το Οικοτροφείο είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με ψυχικές διαταραχές με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα για τα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών τελικού σταδίου και η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών. 

Ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενεί το Οικοτροφείο δεν ξεπερνά τους 25.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο παραμονής τους σε αυτό.

Ειδικότερα τα άτομα που διαμένουν στο Οικοτροφείο είναι:
α) άτομα που χρειάζονται ψυχογηριατρική φροντίδα,
β) άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές,
γ) άτομα που μπορούν να ζουν στην κοινότητα αλλά επειδή έχουν χαμηλό βαθμό αυτοδυναμίας έχουν ανάγκη στεγαστικής δομής υψηλής εποπτείας,
δ) άτομα που πάσχουν από άνοια τελικού σταδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαγνωστικές κλίμακες [στάδιο 7 στην κλίμακα Global Deterioration Scale (GDS) και στάδιο 7 στην κλίμακα Clinical Dementia Rating (CDR)] και τις εκάστοτε επικαιροποιήσεις αυτών, καθώς και τυχόν συναφή νεότερα διαγνωστικά εργαλεία.»

NOMOΣ 4316/2014. Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας – Alzheimer

2. Στο άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Στα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου παρέχονται υπηρεσίες ολιστικής φροντίδας των ιατρικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών και πνευματικών αναγκών των πασχόντων και  υπηρεσίες φροντίδας των οικογενειών τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
1. Συνεχής ιατρική φροντίδα-νοσηλεία.
2. Εικοσιτετράωρη νοσηλευτική φροντίδα.
3. Παρηγορητική φυσικοθεραπεία.
4. Ομαδικά και ατομικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για φροντιστές».

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:
«ε) Στα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου το προσωπικό που καλύπτει την 24ωρη λειτουργία τους απαρτίζεται από τις εξής ειδικότητες:
Νευρολόγο ή Ψυχίατρο
Παθολόγο
Ψυχολόγο
Κοινωνικό Λειτουργό
Φυσικοθεραπευτή
Νοσηλευτές
Διοικητικό
Βοηθητικό προσωπικό
O Επιστημονικά Υπεύθυνος επιλέγεται από το ιατρικό προσωπικό.
Το ιατρικό προσωπικό πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση ή εμπειρία ή προϋπηρεσία σε τομείς όπως οι άνοιες, η ψυχογηριατρική, η συμπεριφορική νευρολογία.
Οι λοιποί επαγγελματίες υγείας είναι επιθυμητό να διαθέτουν εμπειρία ή προϋπηρεσία σε τομείς όπως άνοιες, γεροντολογία, ψυχογηριατρική, νευροψυχολογία κ.α.

4. Στο άρθρο 13 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα στα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου παραπέμπονται άτομα από γιατρούς νευρολόγους ή ψυχιάτρους.».

5. Στο άρθρο 20 στο τέλος της παραγράφου α προστίθεται:
«Ειδικότερα τα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου πρέπει να διαθέτουν:
1. Υπνοδωμάτια των δύο ατόμων με μπάνιο για ΑμΕΑ
2. Υπνοδωμάτια ενός ατόμου με μπάνιο για ΑμΕΑ
3. Κοινόχρηστους χώρους α) καθιστικό, β) τραπεζαρία.»

6. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Ειδικότερα τα οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου πρέπει να έχουν εξοπλισμό κατάλληλο για τη νοσηλεία των ενοίκων, όπως ενδεικτικά νοσηλευτικές κλίνες, παροχές οξυγόνου, υλικά νοσηλείας αναλώσιμα και μη, αμαξίδια, περιπατητήρες, χειρολαβές, σκωραμίδες, κ.α.».7. Το κεφάλαιο ΣΤ μετονομάζεται σε «ΥΠΟΔΟΜΗ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ», και προστίθεται σε αυτό άρθρο 22 ως εξής:
« Άρθρο 22
Χωροθέτηση
Τα Οικοτροφεία και οι Ξενώνες, συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων που φιλοξενούν ενοίκους με νοητική υστέρηση ή ψυχογηριατρικά περιστατικά, εγκαθίστανται σε κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίμηση μέσα σε αστικές περιοχές.
Οι ήδη υφιστάμενες μονάδες που φιλοξενούν ενοίκους με νοητική υστέρηση ή ψυχογηριατρικά περιστατικά και βρίσκονται εγκατεστημένες στις παρυφές πόλεων συνεχίζουν τη λειτουργία τους.
Ειδικά τα Οικοτροφεία για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου δύνανται να εγκαθίστανται μέσα σε αστικές περιοχές, αλλά και σε παρυφές πόλεων.»

8. Τα άρθρα 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 αναριθμούνται αντιστοίχως σε 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 29.

9. Στην παράγραφο 2 του αναριθμημένου άρθρου 25 προστίθεται περίπτωση Α5 ως εξής:
«Α5. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου».

10. Στην παράγραφο 1 του αναριθμημένου άρθρου 26 προστίθεται περίπτωση Α5 ως εξής:
«Α5. Οικοτροφεία στα οποία διαμένουν πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου: 70 €/ ένοικο/ημέρα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β ́ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β ́ 1426) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.