NOMOΣ 4316/2014. Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας – Alzheimer

NOMOΣ 4316/2014. Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας – Alzheimer

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ – ALZHEIMERΑριθμ. Α4β /Γ.Π.οικ.12297 – ΦΕΚ Τεύχος Β 869/16.03.2017

Κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Εκδίδουμε τον Κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια -Alzheimer, ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ – ALZHEIMER
Άρθρο 1
Σκοπός
Ο σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι ο οριζόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α ́ 270).

Άρθρο 2
Καθήκοντα Προέδρου
2.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Παρατηρητήριο ενώπιον κάθε αρχής, αλλοδαπής ή ημεδαπής καθώς και ενώπιον των διεθνών κυβερνητικών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή απουσιάζει, το Παρατηρητήριο εκπροσωπείται από Μέλος του, με απόφαση των Μελών.
2.2 Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει Μέλος του Παρατηρητηρίου να τον εκπροσωπήσει για συγκεκριμένο θέμα, ιδίως σε εθνικά  ή διεθνή συνέδρια, διασκέψεις και συναντήσεις.
2.3 Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων και υπογράφει,  μαζί με τον εκτελούντα χρέη Γραμματέως, τα σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του παρόντος άρθρου μέλος του Παρατηρητηρίου, με απόφαση των Μελών.
2.4 Ο Πρόεδρος ύστερα από απόφαση του Παρατηρητηρίου ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας καλεί σε ακρόαση ενώπιον του Παρατηρητηρίου πρόσωπα που κρίνεται ότι θα διευκολύνουν το έργο του με τις προσωπικές τους εμπειρίες ή απόψεις. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 3
Λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου
3.1 Το Παρατηρητήριο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση τριών τουλάχιστον Μελών του. Η πρόσκληση γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Οι προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση απευθύνονται με ευθύνη του Γραμματέως στα Μέλη τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες προ της συνεδρίασης. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις η προθεσμία περιορίζεται στις τρεις (3) ημέρες.
3.2 Το Παρατηρητήριο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) Μέλη του στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και μεταξύ των παρόντων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος.
3.3 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3.4 Για κάθε απόφαση καταγράφεται η πλειοψηφία και οι μειοψηφούσες απόψεις.
3.5 Τα πρακτικά τηρούνται με ευθύνη του Προέδρου από τον Γραμματέα του Παρατηρητηρίου ή, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από άλλο υπάλληλο της Γραμματείας ή του Υπουργείου. Αν το Παρατηρητήριο κρίνει ότι για συγκεκριμένο θέμα πρέπει να συζητήσει και αποφασίσει χωρίς την παρουσία Γραμματέα, τα πρακτικά τηρούνται από ένα από τα Μέλη του.
3.6 Οι συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου δεν είναι δημόσιες.
3.7 Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από τις περιπτώσεις προσωπικών θεμάτων των Μελών, οπότε είναι μυστική.
3.8 Το Παρατηρητήριο με απόφαση του, στις αρχές κάθε εξαμήνου, καθορίζει τις θεματικές προτεραιότητες του. θέματα που έχουν επείγοντα χαρακτήρα ή εξαιρετική σοβαρότητα μπορούν να προστίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή να προτάσσεται η συζήτησή τους.

Άρθρο 4
Γραμματεία
4.1. Η Γραμματεία του Παρατηρητηρίου συντίθεται από δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, που μετατάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του από το στενό δημόσιο τομέα, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4316/2014.
Εξ αυτών, ορίζεται Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών στις συνεδριάσεις, με απόφαση του Παρατηρητηρίου.
4.2. Ο Πρόεδρος συντονίζει και επιβλέπει τη λειτουργία της Γραμματείας.

Άρθρο 5
Τροποποίηση του Κανονισμού
Η τροποποίηση του Κανονισμού γίνεται με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη του Παρατηρητηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςNOMOΣ 4316/2014 – ΦΕΚ A 270 – 24.12.2014

Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας − ALZHEIMER

1. Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας − Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.
2. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α. Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το οποίο μπορεί να επικαιροποιείται με βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών δεδομένων.
β. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
γ. Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
δ. Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο επιστημονικούς φορείς.
ε. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου στη χώρα