Νέα παράταση για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων

Νέα παράταση για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων

Παράταση ενός μήνα, έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση του ειδικού προστίμου κατά 10% στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017
Η παράταση έχει ενταχθεί σε σχετική νομοθετική ρύθμιση

Συγκεκριμένα:

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Η απαιτούμενη, για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, αυτοψία διενεργείται εφεξής από ελεγκτή δόμησης και όχι από τις Υπηρεσίες Δόμησης.

β. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής από τους μηχανικούς των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο ν.4495/2017.

γ. Παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα και προβλέπονται μειώσεις και προσαυξήσεις του καταβαλλόμενου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου, ενιαίου ειδικού προστίμου ως ακολούθως:

Παρατείνεται έως 10-5-2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο σύστημα αυθαιρέτων (από 8-4-2019, που ισχύει), για τη μείωση του σχετικού προστίμου κατά 10%.

Παρέχεται μείωση του προστίμου κατά 20%, για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές επανακαθορίζονται, με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής τις 8-11- 2019.

δ. Σε περίπτωση διαφωνίας με το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης, κατά τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων υπαγωγής στο ν.4495/2017, παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο του ακινήτου να αιτηθεί, από το αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), τον ορισμό διαμεσολαβητή για την εξέταση της υπόθεσης και την επίλυση της διαφωνίας.

Από την εν λόγω διαδικασία διαμεσολάβησης, εξαιρούνται διαφωνίες που αφορούν την απαγόρευση υπαγωγής ακινήτων στη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης (ν.4014/2011, ν.4178/2013, ν.4495/2017 κ.λπ.).

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., επιμέρους ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των διαμεσολαβητών και των ελεγκτών δόμησης.

ε. Καθορίζεται νέα διαδικασία για την υπαγωγή στο ν.4495/2017 αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς, τις προστατευόμενες περιοχές και σε διατηρητέα κτήρια.
Μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περιπτωσιολογία αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, καθιερώνεται διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή γνωμοδότησης από όργανο ή Υπηρεσία αυτού ή από επταμελή επιτροπή που συγκροτείται για τα σκοπό αυτό, μετά την αρχική ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα της σχετικής δήλωσης υπαγωγής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο . . .
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

Με την παρ. 1 αναριθμείται ως 3 Α και τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 26, όπως προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν.4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«3. Ειδικά ως προς τα Σ.Α. και τα ΚΕ.Σ.Α. συνεχίζουν να λειτουργούν με τις αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τον παρόντα νόμο.»

Με την παρ.2 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 42, το οποίο έχει ως εξής:
«5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.: »

Με την παρ.3 αντικαθίσταται η περίπτ. ιδ της παρ.2 του άρθρου 89, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.32 του άρθρου 34 του ν.4546/2018,(Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«ιδ) σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 117 του παρόντος ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2000 (Α 153),»

Με την παρ.4 τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 13 του ν.4585/2018 (Α’ 216), το οποίο έχει ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

Με την περίπτ. α της παρ.5 τροποποιείται η περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 102, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.37 του άρθρου 34 του ν.4546/2018 (Α’ 101) και κατόπιν με την παρ.6 του άρθρου 13 του ν.4585/2018 (Α’ 216), η οποία έχει ως εξής:
«β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019,»

Με την περίπτ. γ της παρ.5 τροποποιείται η περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 102, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.37 του άρθρου 34 του ν.4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.4.2019 έως τις 8.10.2019,»

Με την περίπτ. β της παρ. 6 αντικαθίσταται η παρ.6 του άρθρου 108, η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία αποζημίωσης των ελεγκτών δόμησης.»

Με την περίπτ. α της παρ.7 αντικαθίσταται ο δτίτλος του άρθρου 116, ο οποίος έχει ως εξής:
«Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό»

Με την περίπτ. β της παρ.7 τροποποιείται η περίπτ. α της παρ.2 του άρθρου 116, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.44 του άρθρου του ν.4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«α) μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 10 και 11 του άρθρου «99», απαιτείται και υποβολή αίτησης στην επιτροπή αυθαίρετων κατασκευών της παραγράφου 3,»

Με την περίπτ. γ της παρ.7 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 116, το οποίο έχει ως εξής:
«Μετά το πέρας των εργασιών προσαρμογής, η επιτροπή, αφού διαπιστώσει την εκτέλεση αυτών, επιτρέπει την υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του παρόντος.»

Με την περίπτ. ε της παρ.7 τροποποιείται η περίπτ. α της παρ.4 του άρθρου 116, η οποία έχει ως εξής:
«α) τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται η περιγραφή του κτιρίου, ιστορικό αδειοδοτήσεων, καθώς ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής και αιτιολογείται η μορφολογική και αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του άμεσου δομημένου περιβάλλοντος του,»

Με την περίπτ. στ της παρ.7 αντικαθίσταται η παρ.9 του άρθρου 116, η οποία έχει ως εξής:
«9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο άμεσο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, δύνανται να τακτοποιούνται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία προηγείται της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.»

Με την περιπτ. ζ της παρ.7 καταργείται η παρ.10 του άρθρου 116, η οποία έχει ως εξής:
«10. Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δίνεται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή δεν βλάπτει τα μνημεία και τους προστατευόμενους τόπους και δύναται να επιβάλλει όρους και περιορισμούς στον όγκο, τη μορφή και τη χρήση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευόμενο περιβάλλον. Κατ εξαίρεση, για την τακτοποίηση αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81, παράγραφος 3 του παρόντος νόμου και αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του παρόντος νόμου ο έλεγχος διενεργείται από εξαμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η σύνθεση αυτής είναι όμοια με αυτή της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος με την προσθήκη δύο μελών ήτοι, ενός αρχιτέκτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους, εφόσον: α) η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση και οι ως άνω πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν συντελεστεί εντός περιοχής UNESCO και εντός αρχαιολογικής ζώνης Α και β) τα αρμόδια όργανα 3 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν έχουν πιστοποιήσει με προηγούμενη διοικητική πράξη τους ότι προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στο προστατευόμενο από το ν. 3028/2002 πολιτιστικό αγαθό.»

Με την περιπτ. α της παρ.8 αντικαθίσταται η παρ.9 του άρθρου 117, η οποία έχει ως εξής:
«9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε νεώτερα μνημεία, σε κτήρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων ή οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, καθώς και σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς δύνανται να τακτοποιηθούν με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού μόνο ύστερα από γνωμοδότηση των κεντρικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Με την περιπτ. β της παρ.8 αντικαθίσταται η παρ.10 του άρθρου 117, η οποία έχει ως εξής:
«10. Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών επί διατηρητέων κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υπαγωγή αυτών στις διατάξεις του παρόντος τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 116 και επιλαμβάνεται εννεαμελής επιτροπή η οποία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, τέσσερα (4) μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τέσσερα (4) μέλη του ΚΣΝΜ, που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.».