Νέες ημερομηνίες διακοπής εκπομπών αναλογικής τεχνολογίας

Αριθμ. οικ.40518/1168/Φ.111Α – ΦΕΚ Β 1879 – 10.07.2014

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
αποφασίζουμε:

1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/22.08.2013 (ΦΕΚ Β 2064/23.08.2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 46157/1815/Φ150 (ΦΕΚ Β΄ 2421/ 27.09.2013), 23953/724/φ110Α (ΦΕΚ Β 1045/28.04.2014) και 30150/901/φ111α (ΦΕΚ Β 1338/27.05.2014) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τροποποιείται ως προς τις περιοχές απονομής (allotments) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 και 33 ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Ημερομηνία Παύσης

(ALLOTMENTS) όπως αναφέρονται

Αναλογικής Εκπομπής

στην υπ’ αριθμ. 42800/2012

(ώρα 02.00)

κοινή υπουργική απόφαση

20

1/8/2014

21

1

2

3

5/9/2014

4

33

5

6

12

3/10/2014

14

15

16

17

24/10/2014

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014
Ο Υφυπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
Ι. Τις διατάξεις:
1. της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (Α΄ 161), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,(Α΄ 44), και ισχύει,
2. της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (Α΄ 82), όπως ισχύει,
3. του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως ισχύει,
4. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,
5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
6. του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 112 – Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 122), όπως ισχύει,
7. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 178),
8. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147 – Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154),
9. του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152),
10. του π.δ. 89/2014. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134),
11. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153),
12. της υπ’ αριθμ. 329/03.07.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. της υπ’ αριθμ. Υ 462/17.06.2014 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (Β΄ 1634),
14. της υπ’ αριθμ. 27294/796/Φ150/05-06-2013 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο» (Β΄ 1500),
15. της υπ’ αριθμ. 20490/525/02-05-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (Β΄ 1444) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45258/1288/22-10-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων», (Β΄ 2845),
16. της υπ’ αριθμ. 42800/05-10-2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (Β΄ 2704),
17. της υπ’ αριθμ. 15715/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)» (Β΄ 1956),
18. της υπ’ αριθμ 41167/1375/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2064) «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Την από 1-7-2014 επιστολή της «Digea – Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ».
II. Την ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος μετά την διενέργεια του διαγωνισμού της ΕΕΤΤ για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας) και την επακόλουθη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις 7/2/2014 και προσαρμογής του συνολικού χρονοδιαγράμματος στις αντίστοιχες περιφερειακές ζώνες.
III. Την ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου για την ομαλή υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης.
IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,