Ημερομηνίες διακοπής εκπομπών με αναλογική τεχνολογία

Αριθμ. 30150/901/φ111α – ΦΕΚ Β 1338 – 27.05.2014

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος σε αναλογική τεχνολογία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
αποφασίζουμε:

1. Οι δύο πρώτες ημερομηνίες Παύσης Αναλογικής Εκπομπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΚΎΑ 41167/1375/2013 «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46157/1815/2013 και την ΚΥΑ 23953/724/φ110Α/2014 τροποποιούνται ως εξής:

α. Αντί της ημερομηνίας 30/5/2014 ορίζεται ως νέα η 27/6/2014.

β. Αντί της ημερομηνίας 4/7/2014 ορίζεται ως νέα η 11/7/2014.

2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση παραμένει ως έχει.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

————————

Αριθμ. 23953/724/φ110Α – ΦΕΚ Β 1045 – 28.04.2014

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/22.08.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 46157/1815/Φ150/16.09.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» (Β΄ 2421) τροποποιείται ως προς τις περιοχές απονομής (allotments) 1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33 ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Ημερομηνία Παύσης

(ALLOTMENTS) όπως αναφέρονται

Αναλογικής

στην υπ’ αριθμ. 42800/2012

Εκπομπής

κοινή υπουργική απόφαση

(ώρα 02.00)

18

19

22

23

27/6/2014 (ΦΕΚ Β 1338 – 27.05.2014)

24

25

26

20

11/7/2014 (ΦΕΚ Β 1338 – 27.05.2014)

21

1

2

3

1/8/2014

4

33

6

12/9/2014

17

26/9/2014

2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρθμ. 41167/1375/ Φ111Α/22.08.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2064).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ