Περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 2019. Έλεγχος εκλογικών δαπανών

Περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 2019. Έλεγχος εκλογικών δαπανών

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

Με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών, ο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ρυθμίζει θέματα που αφορούν στα οικονομικά και την προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων ανατέθηκε στις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, που λειτουργούν ως ειδικά, δικαιοδοτικά και ελεγκτικά όργανα και θεσπίστηκε με το άρθρο 10 η λειτουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Στις ενότητες που έπονται, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010, στο ρυθμιστικό πεδίο των οποίων εμπίπτουν οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Σημειώνεται ότι στις διατάξεις του ως άνω νόμου δεν εμπίπτουν οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, οι υποψήφιοι σύμβουλοι των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, καθώς και οι υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων.

Το ανωτέρω ισχύει και για τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων για τις κοινότητες, οι οποίοι – δυνάμει του άρθρου 18Α παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.4555/2018 (Α’ 133) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4604/2019 (Α’ 50’) – συνδέονται με δημοτικό συνδυασμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις κοινότητες είναι και στις περιπτώσεις αυτές αυτοτελή, τυγχάνουν διακριτής διαχείρισης από τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους για τις επιμέρους κοινότητες και δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3870/2010.

Η παρούσα εγκύκλιος χωρίζεται σε πέντε μέρη.

Στο ΜΕΡΟΣ Α οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου.

Το ΜΕΡΟΣ Β αφορά στη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του οικείου Συντονιστή.

Στο ΜΕΡΟΣ Γ, που φέρει τον τίτλο «Οικονομικά συνδυασμών και υποψηφίων», παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα.

Στο ΜΕΡΟΣ Δ επεξηγούνται α) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων και β) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, με παράθεση πινάκων.

Τέλος, στο ΜΕΡΟΣ Ε παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων και τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.

Για ευνόητους λόγους, όπου στο κείμενο που ακολουθεί υπάρχει αναφορά σε άρθρο χωρίς παράλληλα να αναφέρεται ο σχετικός νόμος, νοείται ο ν. 3870/2010 (Α΄138)
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50), ορίζεται ότι η προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3870/2010 είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

Συνεπώς, για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αρχίζει από τις 25 Μαρτίου 2019.

Εφιστάται η προσοχή ότι, ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος … και άλλες διατάξεις» (Α΄73), προεκλογική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Συνεπώς, για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αναφορικά με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6, η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 25 Απριλίου 2019.

Έτσι, αποκλειστικά για την προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες τους), ως προεκλογική περίοδος εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που προηγείται της ημέρας των εκλογών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Εγκυκλίου: 11
Αριθ. Πρωτ.: 23993