Νέοι κανόνες και αλλαγές στις διαφημίσεις και τηλεπωλήσεις

Νέοι κανόνες και αλλαγές στις διαφημίσεις και τηλεπωλήσεις

Αλλάζουν οι κανόνες στις διαφημίσεις και τηλεπωλήσεις με τον νόμο 4779/2021

Νόμος 4779/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 27/20.02.2021
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ

Άρθρο 23 Διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα τηλεπώλησης
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 24 Όροι και προϋποθέσεις μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 25 Τηλεπώληση φαρμάκων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 26 Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 27 Απαγόρευση μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 28 Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 29 Τηλεοπτικοί οργανισμοί αποκλειστικά προσανατολισμένοι στη διαφήμιση, την τηλεπώληση ή την αυτοπροβολή
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Άρθρο 23
Διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα τηλεπώλησης
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

1. Η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και σαφώς διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών ή και ακουστικών ή και χωρικών μέσων, με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών.

2. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά τηλεοπτικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης επιτρέπονται σε αθλητικές εκδηλώσεις. Κατά τα λοιπά, η μετάδοση μεμονωμένων τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης αποτελεί εξαίρεση.

Άρθρο 24
Όροι και προϋποθέσεις μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

1. Τα διαφημιστικά μηνύματα ή τα μηνύματα τηλεπώλησης που παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δεν πρέπει να θίγουν την ακεραιότητα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις, τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ήχου τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο επίπεδο ήχου του αμέσως προηγούμενου προγράμματος.

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, εκτός των σειρών αυτοτελών επεισοδίων, των τηλεοπτικών σειρών σε συνέχειες και των ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων, είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημιστικά μηνύματα ή/ και μηνύματα τηλεπώλησης μία (1) φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.

3. Η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημιστικά μηνύματα μία (1) φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά.

Η μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων.

4. Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.

5. Απαγορεύεται η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων, μηνυμάτων και χρονοθυρίδων τηλεπώλησης, καθώς και αγγελιών ερωτικού περιεχομένου μεταξύ των ωρών 06:00 και 01:00 της επομένης.

  

Άρθρο 25
Τηλεπώληση φαρμάκων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Απαγορεύονται η τηλεπώληση φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας κατά την έννοια της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας (Β΄ 1049), καθώς και η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.

Άρθρο 26
Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να μην απευθύνονται ειδικά στους ανήλικους και ιδίως να μην εμφανίζουν ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά,
β) να μην συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων,
γ) να μην προκαλούν την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή τη σεξουαλική επιτυχία,
δ) να μην αφήνουν να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά,
ε) να μην ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μην προβάλουν ως αρνητική εικόνα την αποχή από ή τη μετρημένη κατανάλωσή τους, στ) να μην τονίζουν ως θετική ιδιότητα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.

Άρθρο 27
Απαγόρευση μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει:

α) κατά το χρονικό διάστημα από τις 6:00 έως τις 18:00, το είκοσι τοις εκατό (20%) του χρονικού αυτού διαστήματος,
β) κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:01 έως τις 00:00 το είκοσι τοις εκατό (20%) του χρονικού αυτού διαστήματος.

2. Δεν προσμετρώνται στον παραπάνω χρόνο:

α) τα κοινωνικά μηνύματα,
β) οι ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού που αναφέρονται στα δικά του προγράμματα και τα παρεπόμενα προϊόντα που προέρχονται άμεσα από αυτά ή στα προγράμματα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο συμφερόντων μέσων επικοινωνίας, καθώς και αυτές των επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σε οπτικοακουστικές ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες και μέσω του διαδικτύου στην παραγωγή και διανομή μουσικών και οπτικοακουστικών έργων και την τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω κλάδους,
γ) οι ανακοινώσεις χορηγίας,
δ) οι τοποθετήσεις προϊόντος,
ε) τα ουδέτερα πλαίσια μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης και μεταξύ μεμονωμένων τηλεοπτικών μηνυμάτων,
στ) τα μηνύματα κομμάτων και συνασπισμών της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3023/2002 (Α΄146),
ζ) οι χρονοθυρίδες τηλεπώλησης του άρθρου 28 του παρόντος.

Άρθρο 28
Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

1. Επιτρέπεται η μετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης με ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών.
2. Οι χρονοθυρίδες τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα υπόλοιπα μέρη του προγράμματος με οπτικά και ακουστικά μέσα.
3. Οι άμεσες προσφορές προς το κοινό, που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια μιας χρονοθυρίδας τηλεπώλησης, μπορούν να αφορούν σε ένα ή περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Άρθρο 29
Τηλεοπτικοί οργανισμοί αποκλειστικά προσανατολισμένοι στη διαφήμιση, την τηλεπώληση ή την αυτοπροβολή
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, αναλογικά, σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά προσανατολισμένους στη διαφήμιση και την τηλεπώληση, καθώς και σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά προσανατολισμένους στην αυτοπροβολή. Το Κεφάλαιο Ε΄, καθώς και οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 και το άρθρο 27 του κεφαλαίου ΣΤ΄, δεν εφαρμόζονται σε αυτούς.