Νόμος 4779/2021 με διατάξεις για παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Νόμος 4779/2021 με διατάξεις για παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Νόμος 4779/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 27/20.02.2021
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισμοί
(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων στην Ελλάδα
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 4 Λήψη ή/και αναμετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα
(Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 5 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 6 Αυτορρύθμιση – Συρρύθμιση
(Άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 7 Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 8 Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 9 Προστασία των ανηλίκων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 10 Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 11 Διασφάλιση της πολυφωνίας, της ελευθερίας του λόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας
(Άρθρο 7α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 12 Ακεραιότητα προγραμμάτων και υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
(Άρθρο 7β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 13 Χρονική περίοδος μετάδοσης κινηματογραφικών έργων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 14 Οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 15 Χορηγία
(Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 16 Τοποθέτηση προϊόντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 17 Ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων από κατά παραγγελία παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 18 Ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική μετάδοση εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την κοινωνία
(Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 19 Μετάδοση σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας
(Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άρθρο 20 Προώθηση ευρωπαϊκών έργων – Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 21 Ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών
(Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 22 Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ε΄
(Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ

Άρθρο 23 Διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα τηλεπώλησης
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 24 Όροι και προϋποθέσεις μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 25 Τηλεπώληση φαρμάκων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 26 Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 27 Απαγόρευση μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 28 Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 29 Τηλεοπτικοί οργανισμοί αποκλειστικά προσανατολισμένοι στη διαφήμιση, την τηλεπώληση ή την αυτοπροβολή
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 30 Δικαίωμα απάντησης σε τηλεοπτικές μεταδόσεις
(Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

Άρθρο 31 Πάροχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο
(Άρθρο 28α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 32 Πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο
(Άρθρο 28β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Άρθρο 33 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 34 Παροχή υπηρεσιών στο κοινό άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
(Άρθρο 30α παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 35 Προώθηση της παιδείας για τα μέσα
(Άρθρο 33α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 36 Κυρώσεις

 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 37 Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.
Άρθρο 38 Προϋποθέσεις μεταβίβασης ή μετασχηματισμού επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης – Αντικατάσταση της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995
Άρθρο 39 Αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
Άρθρο 40 Υποχρεώσεις για τη μεταβίβαση και ασυμβίβαστα ραδιοφωνικών επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Άρθρο 41 Ρυθμίσεις για παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015
Άρθρο 42 Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής – Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού ογδόου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 43 Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2644/1998
Άρθρο 44 Επικαιροποιηση ορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ε.Σ.Ρ., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΚΑΙ Α.Π.Ε.Μ.Π.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 45 Ρυθμίσεις για Ε.Σ.Ρ., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΚΑΙ Α.Π.Ε.- Μ.Π.Ε. Α.Ε. – Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4354/2015
Άρθρο 46 Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ.
Άρθρο 47 Μετοχικό Κεφάλαιο – Γενική Συνέλευση Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. – Τροποποιήσεις του ν. 4173/2013
Άρθρο 48 Ρυθμίσεις ζητημάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 49 Ζητήματα Ε.Σ.Ρ. και άλλων ανεξαρτήτων αρχών – Τροποποίηση του ν. 3051/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ

Άρθρο 50 Ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 53 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4779/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 27/20.02.2021
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.