NOMOΣ 4284/2014. Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

NOMOΣ 4284/2014 – ΦΕΚ A 190 – 10.09.2014
Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Διοικητική και Πειθαρχική δικαιοδοσία Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Η παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (Α΄35) τροποποιείται ως εξής:
«13. Έχει διοικητική δικαιοδοσία Αρχηγού Κλάδου για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου του και των Οργανικών Μονάδων του ΓΕΕΘΑ. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Αρχηγού Κλάδου για όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το εύρος της οποίας, για το στρατιωτικό προσωπικό καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πειθαρχίας.»

Άρθρο 2
Η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2304/1995 (ΚΔΣΕΔ, Α΄ 83), όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της από την παρ. 13 του άρθρου 27 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε Στρατιωτικό Δικαστή Α΄ προάγεται Στρατιωτικός Δικαστής Β΄ που έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του ή οκτώ (8) χρόνια υπηρεσίας συνολικά ως Στρατιωτικός Δικαστής Β΄ και Γ΄.»

Άρθρο 3
1. Οι συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων εξυπηρετούν τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας. Περιεχόμενό τους είναι η υλοποίηση προγραμμάτων, επ’ ωφελεία της Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των Γενικών Επιτελείων και κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι απορρέουσες από τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων υποχρεώσεις και εκκρεμότητες διευθετούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και την κείμενη νομοθεσία, καθ’ ο τρόπο ενσωματώνει το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτήρια για την έγκριση των προτεινόμενων, στο πλαίσιο των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων προγραμμάτων, είναι η διασφάλιση της εφοδιαστικής επάρκειας των Ενόπλων Δυνάμεων, η ιεράρχηση των αναγκών τους, η εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με άλλες πηγές προμήθειας των υλικών και υπηρεσιών που αφορούν τα προτεινόμενα προγράμματα και η ανάδειξη του ρόλου των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας.

2. Στις συμβάσεις της παραγράφου 1 εντάσσονται και συμβάσεις η ισχύς των οποίων έχει λήξει και για τις οποίες έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες. Κριτήριο για να θεωρηθεί μία σύμβαση ως τέτοια, η ισχύς της οποίας έχει λήξει είναι η αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, με βάση αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ΓΔΑΕΕ, εντός των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων. Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του αιτήματος του αντισυμβαλλομένου για τροποποίηση της σύμβασης έως την απάντηση της ΓΔΑΕΕ δεν προσμετράται στο συμβατικό χρόνο και τον παρατείνει ανάλογα, εκτός και εάν αιτιολογημένα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, χαρακτηριστούν από τη ΓΔΑΕΕ, ως προσχηματικές και αντιβαίνουσες στο περιεχόμενο της σύμβασης. Η παρέλευση του συμβατικού χρόνου αναστέλλεται για όσο διάστημα εκκρεμεί η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προμηθευτή και δεν υφίσταται υπαιτιότητά του.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτημάτων τροποποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων, με την επιφύλαξη της αύξησης της πιστωτικής υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου λόγω μεταβολής της κύριας σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας, καθώς και για τις ανάγκες εφαρμογής των όρων του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση και εκκαθάριση των συμβάσεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεών του, ορίζεται η 31.12.2016, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις υλοποιούμενες συμβάσεις και στις νομίμως εγκριθείσες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος τροποποιήσεις τους.

4. Οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος, οφείλουν να το δηλώσουν στη ΓΔΑΕΕ εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών. Η ΓΔΑΕΕ οφείλει εντός μηνός από την υποβολή του προτεινόμενου προγράμματος να εισηγείται για την έγκριση ή την απόρριψή του. Εντός διμήνου από την υποβολή των προτεινόμενων προγραμμάτων από τους ενδιαφερόμενους θα αποφασίζεται εάν υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος ή εάν το Δημόσιο θα προβαίνει στην είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων των οφειλόμενων, ως εκ των ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων, ποσών. Τα εισπραττόμενα ποσά θα διατίθενται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

5. Για τις υπαγόμενες στις διατάξεις του παρόντος συμβάσεις, η πραγματική αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορούν είναι κατ’ ελάχιστο υποτετραπλάσια της πιστωτικής υποχρέωσης των αντισυμβαλλομένων του Ελληνικού Δημοσίου, με δυνατότητα περαιτέρω διάθεσής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν απαλλάσσει τους υπαίτιους για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, για υλοποίηση συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, με τη χορήγηση έγκυρων και εν ισχύ εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των κατά περίπτωση συμβάσεων.

6. Η εκκαθάριση των συμβάσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διαδικασίες, στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στους όρους του. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης.

7. Ρητά προβλέπεται ότι για κάθε προμήθεια κύριου αμυντικού υλικού και υπηρεσιών, καθώς και για τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, που διεξάγουν εθνικές αρχές, εξαιρουμένων των συμβάσεων παραχώρησης υλικού, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Ελληνικά και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό. Δεν επιτρέπεται η συνομολόγηση ρήτρας διαιτησίας.

Άρθρο 4
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η τροποποίηση του τρίτου άρθρου του ν. 4160/2013 (Α΄ 142) περί Κύρωσης Τροποποίησης Σύμβασης Δημοσίου για την προμήθεια Πυραυλακάτων, όπως ισχύει, που προβλέπει τα εξής: «Για το ΤΠΚ No 5 (ΡΙΤΣΟΣ) δεσμεύεται από τον Αγοραστή το υπολειπόμενο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβατικό τίμημα το οποίο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες δεκατέσσερα (2.204.014) ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί απ’ ευθείας στους δικαιούχους υποκατασκευαστές των ΝΒΕΕ, για την πραγματοποίηση των εργασιών κατασκευής, αποπεράτωσης και ενεργοποίησης του ΤΠΚ Νο5 και την επισκευή του συνόλου των υλικών που εμπίπτουν στην παράγραφο 7.2 του Κεφαλαίου Β΄ της Τροποποίησης 11 (ν. 4160/2013). Κάθε πρόσθετη δαπάνη πέραν του ως άνω δεσμευόμενου ποσού και προκειμένου για την ολοκλήρωση, ενεργοποίηση και παραλαβή του ΤΠΚ Νο5, θα βαρύνει τον Ανάδοχο και θα καλυφθεί με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της κατάπτωσης υπέρ του Αγοραστού κάθε εγγυητικής του Αναδόχου και την παρακράτηση από τον Αγοραστή κάθε καταβαλλόμενου στον Ανάδοχο ποσού.»

Άρθρο 5
Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα από τα καθαρά ετήσια έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ανά έτος για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.»

Άρθρο 6
Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως ισχύει, προστίθεται περίοδος ως εξής:
«Το Πολεμικό Ναυτικό δύναται να συνεργασθεί με τρίτους εργαζόμενους εκτός των ΕΝΑΕ για εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 7
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 του ν.δ. 398/ 1974 (Α΄ 116) αντικαθίστανται, από τη δημοσίευση του παρόντος, ως εξής:
«3. Οι παραιτούμενοι, οι τιθέμενοι σε απόταξη και οι οριστικά εξερχόμενοι του στρατεύματος μέτοχοι συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό τους, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.
4. Οι μέτοχοι που δε θα προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης, εφόσον:
α. Δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν είτε:
1. Την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα, χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας.
2. Την αναστολή της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.
β. Έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή αυτής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης, διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, με την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.»

2. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2936/ 2001 (Α΄ 166), ως εξής:
«3α. Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον μετοχικής σχέσης και ειδικά για τους παραιτούμενους, τους τιθέμενους σε απόταξη και οριστικά εξερχόμενους του στρατεύματος συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό τους, απαιτείται πρόσθετα η προσκόμιση πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης. Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης, εφόσον:
1. Δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν είτε:
α. Την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα, χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας.
β. Την αναστολή της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, μέχρι την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.
2. Έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή αυτής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης, διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, με την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.
β. Για τους μετόχους που έχουν αποβιώσει, φονευθεί ή εξαφανιστεί σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε περίοδο ειρήνης, καθώς και στους εξερχόμενους από το στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή θανάτου σε μη διατεταγμένη υπηρεσία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 (Α 116).»

Άρθρο 8
Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Το συνολικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός 20 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2015 με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων ως εξής:
Κατά τα έτη 2015 έως 2019 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2020 έως 2024 ποσό επτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2025 έως 2029 ποσό εννιά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2030 έως 2034 το 1/5 του εναπομείναντος ποσού ετησίως.»

Άρθρο 9
Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ