ΝΟΜΟΣ 4340/2015. Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

ΝΟΜΟΣ 4340/2015 – ΦΕΚ A 134 – 01.11.2015
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α ́ 119)

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014 (Α ́ 107)

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 (Α ́ 87)

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του ν. 4172/2013

Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος