ΝΟΜΟΣ 4378/2016. Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας σε Οδηγίες ΕΕ

ΝΟΜΟΣ 4378/2016 – ΦΕΚ A 52 – 05.04.2016
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.