Νόμος 4482/2017. Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΟΣΕΘ

NOMOΣ 4482/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 102/25.07.2017
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΣΕΘ ΑΕ)»

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».

Η εταιρία έχει κοινωφελή σκοπό και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α ́ 314) και του κ.ν. 2190/1920 (Α ́144). Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία της είναι «TRANSPORT AUTHORITY OF THESSALONIKI S.A.». Η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Το κείμενο του νόμου 4482/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 102/25.07.2017