Νόμος 5082/2024 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Νόμος 5082/2024ΦΕΚ τεύχος Α 9/19.01.2024
Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4763/2020
Άρθρο 3 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Άρθρο 4 Σκοπός των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 1 και τελευταίου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4763/2020
Άρθρο 5 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία
Άρθρο 6 Ίδρυση Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία – Προσθήκη παρ. 3α) στο άρθρο 23 του ν. 4763/2020
Άρθρο 7 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 4763/2020
Άρθρο 8 Διάρκεια φοίτησης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4763/2020
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4763/2020
Άρθρο 10 Χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 4763/2020
Άρθρο 11 Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 4763/2020
Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 3Α, 6Α, περ. θ) στην παρ. 12 και παρ. 13Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ1 ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020
Άρθρο 13 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ1 και άρθρων 40Α έως 40ΙΑ στον ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 17Β, 18, 19 ΚΑΙ 21 Ν. 4763/2020
Άρθρο 14 Τοποθέτηση υποδιευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων – Ρυθμίσεις για τους τομεάρχες Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων – Τροποποίηση περ. β) παρ. 3 και παρ. 17 άρθρου 17Β ν. 4763/2020
Άρθρο 15 Πρακτική άσκηση μαθητών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων – Εβδομάδα Προσανατολισμού – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4763/2020
Άρθρο 16 Προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 19 ν. 4763/2020
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια – Προσθήκη παρ. 7Α, 7Β και 7Γ στο άρθρο 21 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4186/2013
Άρθρο 18 Σκοπός των Επαγγελματικών Λυκείων – Προσθήκη περ. ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) και ιζ) στο άρθρο 6 του ν. 4186/2013
Άρθρο 19 Οργάνωση και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4186/2013
Άρθρο 20 Όργανα διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων – Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4186/2013
Άρθρο 21 Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου – Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν.4186/2013
Άρθρο 22 Τομεάρχες Επαγγελματικών Λυκείων – Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 23 Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια – Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 4186/2013
Άρθρο 24 Εβδομάδα Προσανατολισμού στα Επαγγελματικά Λύκεια – Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 25 Εργαστηριακά Κέντρα – Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 26 Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4186/2013
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 2α, 2β, 2γ, 2δ και 2ε και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 43 ν. 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 5, 6, 8, 11 ΚΑΙ 15 Ν. 4763/2020
Άρθρο 28 Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4763/2020
Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4763/2020
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτική διάταξη για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4763/2020
Άρθρο 31 Ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 του ν. 4763/2020
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτική διάταξη για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία – Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 33 Επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 31 ν. 4763/2020
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 14 άρθρου 34 ν. 4763/2020
Άρθρο 35 Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 36 Στοιχεία εγγραφής και φοίτησης των καταρτιζόμενων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ» – Προσθήκη άρθρου 151Α στον ν. 4763/2020
Άρθρο 37 Υπηρεσίες συντονισμού μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ2 και άρθρου 40ΙΒ στον ν. 4763/2020

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38 Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών
Άρθρο 39 Μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος
Άρθρο 40 Επείγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού
Άρθρο 41 Παράταση δυνατότητας ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα – Τροποποίηση υποπερ. αδ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 66 ν. 5079/2023 και παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού των δομών ψυχικής υγείας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 42 Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 4662/2020
Άρθρο 43 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος – Διοίκηση – Βαθμοί – Καθήκοντα – Τροποποίηση άρθρου 82 ν. 4662/2020
Άρθρο 44 Επιλογή Αξιωματικών, Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 138 και άρθρου 139 ν. 4662/2020
Άρθρο 45 Μεταβατικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση άρθρου 14 π.δ. 77/2023
Άρθρο 46 Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 5045/2023

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5082/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 9/19.01.2024

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης