ΑΣΕΠ. Πλήρωση 186 θέσεων προσωπικού ΔΕ στο ΕΚΑΒ

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη (Αριθμός 7Κ/2014) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 19 – 23.12.2014

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒτου Υπουργείου Υγείας.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (186) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής αρχίζει στις 14 Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη.

Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Οι θέσεις με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β ́ της παρούσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

 

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη (Αριθμός 7Κ/2014) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 19