Νόμος 4484/2017. Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας σε Οδηγία ΕΕ

Νόμος 4484/2017. Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας σε Οδηγία ΕΕ

Νόμος 4484/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 110/01.08.2017
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881
Άρθρο 1 έως Άρθρο 9

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 10 έως Άρθρο 84

Άρθρο 85
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 4484/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 110/01.08.2017