Νόμος 4489/2017. Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις

NOMOΣ 4489/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 140/21.09.2017
Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (L΄ 130).

Άρθρο 2
Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας και η υποχρέωση εκτέλεσής της (άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 3
Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ (άρθρα 1 παρ. 1 εδάφιο β΄ και 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 5
Είδη διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων εκδίδονται ΕΕΕ (άρθρο 4 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΕΕ

Άρθρο 6
Ελληνική αρχή έκδοσης της ΕΕΕ (άρθρο 2 στοιχείο γ΄ της Οδηγίας)

Άρθρο 7
Έκδοση ΕΕΕ (άρθρα 1 παρ. 2 και 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 8
Τύπος και περιεχόμενο της ΕΕΕ (άρθρο 5 της Οδηγίας)

Άρθρο 9
Διαδικασία διαβίβασης (άρθρο 7 της Οδηγίας)

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα για τη συμπλήρωση της ΕΕΕ (άρθρα 8 και 9 παρ. 4 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 11
Αναγνώριση και εκτέλεση ΕΕΕ (άρθρα 2 στοιχείο δ΄, 6 παρ. 3, 7 παράγραφοι 6 και 9 της Οδηγίας)

Άρθρο 12
Εναλλακτικά ερευνητικά μέτρα (άρθρο 10 της Οδηγίας)

Άρθρο 13
Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης (άρθρο 11 της Οδηγίας)

Άρθρο 14
Προθεσμίες για την αναγνώριση ή την εκτέλεση (άρθρο 12 της Οδηγίας)

Άρθρο 15
Διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων (άρθρο 13 της Οδηγίας)

Άρθρο 16
Ένδικα μέσα (άρθρο 14 της Οδηγίας)

Άρθρο 17
Λόγοι αναβολής της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης (άρθρο 15 της Οδηγίας)

Άρθρο 18
Υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρα 7 παρ. 6 και 16 της Οδηγίας)

Άρθρο 19
Ποινική ευθύνη υπαλλήλων (άρθρο 17 της Οδηγίας)

Άρθρο 20
Αστική Ευθύνη Υπαλλήλων (άρθρο 18 της Οδηγίας)

Άρθρο 21
Εμπιστευτικότητα (άρθρο 19 της Οδηγίας)

Άρθρο 22
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 20 της Οδηγίας)

Άρθρο 23
Δαπάνες (άρθρο 21 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος έκδοσης για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου (άρθρο 22 της Οδηγίας)

Άρθρο 25
Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος εκτέλεσης για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου (άρθρο 23 της Οδηγίας)

Άρθρο 26
Εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση (άρθρο 24 της Οδηγίας)

Άρθρο 27
Εξέταση προσώπου με τηλεφωνική διάσκεψη (άρθρο 25 της Οδηγίας)

Άρθρο 28
Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς (άρθρο 26 της Οδηγίας)

Άρθρο 29
Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (άρθρο 27 της Οδηγίας)

Άρθρο 30
Ερευνητικά μέτρα για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, διαρκώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα (άρθρο 28 της Οδηγίας)

Άρθρο 31
ΕΕΕ για μυστικές έρευνες (άρθρο 29 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 32
Άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών με την τεχνική βοήθεια άλλου κράτους-μέλους (άρθρο 30 της Οδηγίας)

Άρθρο 33
Κοινοποίηση προς το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται ο καθ’ ου η άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και από το οποίο δεν απαιτείται παροχή τεχνικής βοήθειας (άρθρο 31 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 34
Προσωρινή λήψη μέτρων (άρθρο 32 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Μεταβατικές ρυθμίσεις (άρθρο 35 της Οδηγίας)

Άρθρο 36
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) προστίθεται εδάφιοΆρθρο 37
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)
Στις περιπτώσεις όπου η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) λήγει στις 7.9.2017, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 25η Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
1. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 τίθεται ο αριθμός «1».
2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 16 του
ν. 3889/2010 τροποποιούνται ως εξής:
«2. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αλληλογραφία ή και να κατατίθενται στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της αντίρρησης.».

Άρθρο 39
Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 για την αποτύπωση των ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες
Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2 αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα. Καθορίζονται ως κριτήρια προσδιορισμού του περιγράμματος της οικιστικής πύκνωσης: α) ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων και β) η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα. Ειδικότερα: α) Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50). β) Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας της έκτασης που περιλαμβάνεται εντός του ιώδους περιγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα:
αα. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι ίσος ή μεγαλύτερος των πενήντα (50), αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 500 τ.μ..
ββ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 1.000 τ.μ..
γγ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των τετρακοσίων (400), αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 2.000 τ.μ..
Για τον υπολογισμό των ως άνω επιφανειών δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της κάθε ιδιοκτησίας, αλλά μόνο το σύνολο της περιοχής εντός του ιώδους περιγράμματος. Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος πρέπει κατά το δυνατόν να ταυτίζονται με κτίρια. Σε κάθε στάδιο οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων.
5. Με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α. προσδιορίζονται βάσει της παραγράφου 4 ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 3889/2010. Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός των ιωδών περιγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας ανάρτησης. Δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
6. Οι τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αποτυπώνουν για τις περιπτώσεις των ήδη αναρτημένων χαρτών έως τις 25.9.2017 και για τις λοιπές περιπτώσεις έως τις 20.12.2017, με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2, εφαρμοζομένων των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω προθεσμίας, στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αμελλητί στη Διεύθυνση Δασών, για να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόμου και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση.
7. Η ισχύς των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 20.7.2016.».

Άρθρο 40
Στο άρθρο 34 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται παράγραφος 6

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 32 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) καταργούνται.
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4129/ 2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που επιλαμβάνεται της αίτησης ανάκλησης, δύναται, αν ανακύπτουν ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας, να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια με πρακτικό που επέχει θέση εισήγησης, την οποία αναπτύσσει ενώπιόν της ο δικαστής που ορίζεται εισηγητής με το ίδιο πρακτικό. Η Ολομέλεια, αφού εκφέρει γνώμη για την υπόθεση που παραπέμφθηκε σε αυτή, την αναπέμπει στο Τμήμα για περαιτέρω εξέταση. Η γνώμη της Ολομέλειας είναι υποχρεωτική για το Τμήμα.».

Άρθρο 42
1. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), ήτοι ο τύπος ΡΝew, αντικαθίστανταιΆρθρο 43
Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης
1. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, κατά τις εξής διακρίσεις: α) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μέχρι τρία (3) έτη, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο αυτής, β) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) και μέχρι πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένης της κάθειρξης, καθώς και εάν η ποινή φυλάκισής τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτής.

2. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής.

3. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δεύτερο της ποινής που τους επιβλήθηκε ή έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο πραγματικής έκτισης της ποινής αυτής.

4. Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 3 όσοι έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για κακουργήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 παράγραφος 1, 322, 323, 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 348Α, 348Γ, 349, 351, 351Α και 380 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο και 380 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα.

5. Στους απολυόμενους, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με την ίδια διάταξή του, μπορεί να επιβάλει: α) την υποχρέωσή τους να εμφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις αστυνομικές αρχές του τόπου όπου διαμένουν,
β) τη μη απομάκρυνσή τους, χωρίς έγγραφη άδεια του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, από τον ως άνω τόπο,
γ) οποιονδήποτε άλλον όρο από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα κρίνει σκόπιμο πλην της περίπτωσης η΄. Με αίτηση του απολυμένου οι παραπάνω όροι μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, κατά την επιβολή των ως άνω όρων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την προσωπικότητα, καθώς και τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές ανάγκες του απολυόμενου. Αν εκείνος που απολύθηκε παραβαίνει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να διατάξει την ανάκληση της απόλυσης. Σε περίπτωση ανάκλησης ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 109 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται αναλόγως.

6. Οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης υποβάλλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής, τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3.

7. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4, κρατούμενοι, οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή κάθειρξης για κακουργήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 παράγραφος 1, 322, 323, 323Α, 338, 348Α, 348Γ, 349, 351 και 380 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει τα τμήματα των ποινών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3, απολύονται, κατόπιν αίτησής τους προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα. Στους απολυόμενους μπορούν να επιβληθούν οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καθώς και, εφόσον είναι δυνατό, η υποχρέωση του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η επιβολή της υποχρέωσης του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα. Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

8. Εάν ο απολυθείς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τελέσει μέσα σε πέντε (5) έτη από την αποφυλάκισή του νέα αξιόποινη πράξη από δόλο και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτίει αθροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία είχε απολυθεί υπό όρο.

9. Απολύσεις που γίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου και καταχωρούνται στα οικεία δελτία των απολυθέντων, όσο και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

10. Η απόλυση υπό όρο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν κωλύεται από τη μη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε.

11. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε όσους μεταφέρονται σε ελληνικά καταστήματα κράτησης από την αλλοδαπή, σε εφαρμογή του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή της Σύμβασης για τη μεταφορά των καταδίκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1708/1987 (Α΄ 108), καθώς και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ανωτέρω Σύμβαση, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 3351/2005 (Α΄ 147).

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων μετά την έναρξη ισχύος αυτού και έως τις 28 Αυγούστου 2018.

13. Κάθε αμφισβήτηση ως προς την εφαρμογή του άρθρου αυτού λύεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, προκειμένου δε για ανηλίκους από το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων του τόπου έκτισης.

Άρθρο 44
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142), αντικαθίστανται εκ νέου ως εξής:
«3. Κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως τις 28 Αυγούστου 2018.
4. Κρατούμενοι που, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκτίουν σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ποινή περιορισμού που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Αυγούστου 2018. Η παρούσα παράγραφος δεν έχει εφαρμογή σε όσους έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 324, 336, 339, 342, 351Α και 380 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα.».

Άρθρο 45
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας.».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν. 2238/1994.

Άρθρο 46
Παράταση της θητείας των Οργάνων Διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Α 140/21.09.2017)

Δείτε αναλυτικά το κείμενο του νόμου 4489/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α 140/21.09.2017)