Νόμος 4508/2017. Διαστημικές δραστηριότητες

Νόμος 4508/2017. Διαστημικές δραστηριότητες

Νόμος 4508/2017ΦΕΚ Τεύχος Α’ 200/22.12.2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ́
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 2
Ορισμοί
Άρθρο 3
Υποχρέωση αδειοδότησης
Άρθρο 4
Όροι αδειοδότησης
Άρθρο 5
Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία
Άρθρο 6
Αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Άρθρο 7
Χορήγηση άδειας
Άρθρο 8
Έλεγχος δραστηριοτήτων
Άρθρο 9
Ανάκληση ή αναστολή άδειας
Άρθρο 10
Μεταβίβαση δραστηριοτήτων
Άρθρο 11
Διεθνής ευθύνη για ζημίες
Άρθρο 12
Υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 13
Επιστροφή διαστημικού αντικείμενου
Άρθρο 14
Κάλυψη εξόδων αίτησης
Άρθρο 15
Κυρώσεις
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 17
Εθνικό Μητρώο Διαστημικών ΑντικειμένωνΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 18
Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»
Άρθρο 19
Όργανα της Εταιρείας
Άρθρο 20
Εσωτερικοί κανονισμοί
Άρθρο 21
Θέματα προσωπικού
Άρθρο 22
Προνόμια – φορολογικές απαλλαγές
Άρθρο 23
Λύση – εκκαθάριση
Άρθρο 24
Θέματα ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 25
Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Άρθρο 26
Διατάξεις περί ταχυδρομείων
Άρθρο 27
Παιδικές κατασκηνώσεις
Άρθρο 28
Εκχώρηση δορυφορικής χωρητικότητας και διαχείριση διαστημικών θεμάτων
Άρθρο 29
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α 240)
Άρθρο 31
Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Άρθρο 32
Τροποποίηση του ν. 4399/2016 (Α ́ 117)
Άρθρο 33
Παρατάσεις προθεσμιών
Άρθρο 34
1. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ΣΤ ́ και I ́ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α ́74) παρατείνονται μέχρι τις 30 Μαρτίου του έτους 2018.
2. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2018.
Άρθρο 35
Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4487/2017 (Α ́116) η ημερομηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.1.2018».
Άρθρο 36
Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος
Άρθρο 37
Παράταση έναρξης εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α ́121)
Άρθρο 38
Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 (Α ́121)
Άρθρο 39
Έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής
Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2018
Άρθρο 40
Επικουρικό Προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις
Άρθρο 41
Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
Άρθρο 42
Παράταση της προθεσμίας σύστασης ΓΔΟΕΣ
Άρθρο 43
Παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ
Άρθρο 44
Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης Ο.Τ.Α.
Άρθρο 45
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από προσωρινούς μειοδότες
Άρθρο 46
Ρύθμιση θεμάτων παλιννοστούντων ομογενών
Άρθρο 47
Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α ́138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
Άρθρο 48
Οι προθεσμίες της παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α ́16), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 (Α ́241), παρατείνονται μέχρι 28.2.2018.
Άρθρο 49
Παρατάσεις προθεσμιών
Άρθρο 50
Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητών Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 370/1987 (Α ́166)
Άρθρο 52
Η διάρκεια της διάθεσης και απόσπασης του προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α ́58)
Άρθρο 53
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οι συμβάσεις «Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.L.Α.)
Άρθρο 54
1. Στο άρθρο 9 του ν. 3649/2008 (Α ́39) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10
Άρθρο 55
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α ́79)
Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α ́179)
Άρθρο 57
Υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ
Άρθρο 58
Η λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α ́179), παρατείνεται έως τις 31.12.2018.
Άρθρο 59
Εισάγεται ερμηνευτική διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 111 του ν. 3852/2010 (Α ́87)
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 4508/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 200/22.12.2017