Οικονομική ενίσχυση ανέργων ναυτικών λόγω Χριστουγέννων 2016

Οικονομική ενίσχυση ανέργων ναυτικών λόγω Χριστουγέννων 2016

Αριθμ. 2242.10-1.1/98860/2016 – ΦΕΚ B 3810 – 25.11.2016
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2016Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2016, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου 2016 (Κ.Α.Ε. 0652), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας κατηγορίες ανέργων ναυτικών.

Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:
α) τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ, για τους άγαμους,
και
β) τετρακόσια (400,00) ευρώ, για τους έγγαμους και τους εξομοιουμένους με αυτούς ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.