Νόμος 4512/2018. Εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής

Νόμος 4512/2018
Εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής

Νόμος 4512/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 5/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» –
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 1 και επόμεναΜΕΡΟΣ Β΄
ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43 και επόμενα

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4425/2016 (Α΄185)
Άρθρο 73 και επόμενα

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»
Άρθρο 100 και επόμενα

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 112 και επόμενα

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 118 και επόμενα

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 127 και επόμενα

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 176
Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών
Άρθρο 177
Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 178 και επόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 207
1. Το άρθρο 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται

Άρθρο 208
1. Το άρθρο 60 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 60
Διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 210 και επόμενα
Άρθρο 211
Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας
Άρθρο 214
επίδομα παιδιού

ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 216 και επόμενα
Οδική βοήθεια οχημάτων

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Άρθρο 220 και επόμενα

ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 239 και επόμενα

ΤΜΗΜΑ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 244 και επόμενα

ΤΜΗΜΑ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 247 και επόμενα
Άρθρο 257
Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Άρθρο 271 και επόμενα

ΤΜΗΜΑ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 343 και επόμεναΤΜΗΜΑ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 348 και επόμενα

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 350 και επόμενα
Άρθρο 355
Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και ΑΦΜ
Άρθρο 357
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 404
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄
Άρθρο 406
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου 4512/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 5/17.01.2018