Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2022

Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2022, που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, για τη φιλοξενία δικαιούχων παιδιών (ΦΕΚ τεύχος Β 2356/12.05.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, για τη φιλοξενία δικαιούχων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή των υπαλλήλων του, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2022, καθορίζεται στο ποσό των τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (32,50 €) κατ’άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6-16 ετών, που συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα, το ημερήσιο τροφείο για την ίδια χρονική περίοδο, καθορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56,00 €) κατ’άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Το συνολικό ποσό που διατίθεται για το σκοπό αυτό, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 16.202.100,00 € και με βάση αυτό θα διαμορφωθεί ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως