Νόμος 4563/2018. Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

Νόμος 4563/2018. Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής ΕπικράτειαςΝόμος 4563/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 169/20.09.2018
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός, γενικές αρχές και αντικείμενο

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας.

2. Το πλαίσιο επίτευξης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές:

α) της τεχνολογικής ουδετερότητας,
β) της διαφάνειας,
γ) της διασφάλισης του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού χρήστη,
δ) της ισότιμης συμμετοχής στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση.

3. Αντικείμενο του παρόντος είναι:
α) ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επίτευξης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας,
β) ο προσδιορισμός των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» (ΠΕΤΚ): η περιοχή της ελληνικής Επικράτειας που δεν διαθέτει ικανοποιητική πρόσβαση σε σήμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα του παρόντος.

β) «Επιχορήγηση δικαιούχου»: το χρηματικό ποσό που χορηγείται στους δικαιούχους του έργου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

γ) «Έργο»: η εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

δ) «Μόνιμος κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» (ΠΕΤΚ): το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του Παραρτήματος  του παρόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος.

ε) «Νοικοκυριό»: το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που διαμένουν στην ίδια κατοικία. Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο άτομο (μονοπρόσωπο) ή από περισσότερα (πολυπρόσωπο).

στ) «Μητρώο Δικαιούχων του έργου»: το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία των δικαιούχων του έργου.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν, εκτός των ορισμών της παραγράφου 1, οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α ́ 82), του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 (Α ́ 161) και της υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β ́ 2704).

Νόμος 4563/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 169/20.09.2018
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις