Νόμος 4568/2018. Θέματα υδατοδρομίων και αστικών οδικών μεταφορών

Νόμος 4568/2018. Θέματα υδατοδρομίων και αστικών οδικών μεταφορών

Νόμος 4568/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 178/11.10.2018
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξειςΜEΡΟΣ Α ́
IΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤAΛΛΕΥΣΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜIΩΝ ΕΠI ΥΔAΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3
Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων
Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου
Άρθρο 7
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων
Άρθρο 8
Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου
Άρθρο 9
Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
Άρθρο 10
Παράβολο
Άρθρο 11
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
Άρθρο 12
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – έκδοση αδειών
Άρθρο 13
Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση στοιχείων αδειών
Άρθρο 14
Επιτροπή Υδατοδρομίων – επιθεωρήσεις υδατοδρομίων
Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας – παραχώρηση λειτουργίας
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου
Άρθρο 17
Όροι εκτέλεσης πτήσεων
Άρθρο 18
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες
Άρθρο 19
Απαγορεύσεις – περιορισμοί
Άρθρο 20
Ασφάλιση
Άρθρο 21
Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων
Άρθρο 22
Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου
Άρθρο 23
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου
Άρθρο 24
Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα
Άρθρο 25
Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
Άρθρο 26
Κυρώσεις
Άρθρο 27
Υδάτινα πεδία
Άρθρο 28
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου
Άρθρο 29
Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς
Άρθρο 30
Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 32
Καταργούμενες διατάξειςΜEΡΟΣ Β ́
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 34
Ορισμοί
Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών
Άρθρο 36
Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών
Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών
Άρθρο 38
Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 39
Εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών
Άρθρο 40
Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων
Άρθρο 41
Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών
Άρθρο 42
Δικαιώματα των επιβατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 43
Αναθέτουσα αρχή
Άρθρο 44
Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς
Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισμών
Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο
Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/2018 (Α ́ 59) η φράση «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19» αντικαθίσταται από τη φράση «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 219 Α του ν. 4512/2018 (Α ́5)».
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018 η φράση «του άρθρου 18 του ν. 2190/1994» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994».
Άρθρο 51
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων
Άρθρο 52
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
Άρθρο 53
Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές
Άρθρο 54
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.)
Άρθρο 55
Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 – Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στις Α.Ε.Ν.
Άρθρο 56
Τροποποίηση των άρθρων 106 και 109 του ν. 4504/2017
Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 58
Ρυθμίσεις ΕΔΧ οχημάτων
Άρθρο 59
1. Στην παρ. 32 του άρθρου 43 του π.δ. 84/2018 (Α 156) διαγράφεται η περίπτωση γ ́.
2. Στην παρ. 20 του άρθρου 53 του π.δ. 85/2018 (Α 157) διαγράφεται η περίπτωση δ ́.
Άρθρο 60
Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης
Άρθρο 61
Επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 22/2Γ/2001 του ΑΣΕΠ, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας
Άρθρο 62
Στην παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α ́59) προστίθεται εδάφιο γ

Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του