Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου πλοίων

Αριθμ. Α. 1069 – ΦΕΚ τεύχος Β 2675/31.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77), και η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2022 οι οποίες με την υπό στοιχεία 41855/ΕΞ 2022 (Β’1514) είχαν παραταθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, καθώς και η προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης του φόρου αυτού, με την παρούσα παρατείνονται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.

2. Οι προθεσμίες υποβολής, για το ίδιο φορολογικό έτος, των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77) λόγω μεταβίβασης πλοίου που παραμένει στην ελληνική σημαία είτε ύψωσης της ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά ή ανάθεσης της διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα, μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2022, που λήγουν μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2022, με την παρούσα παρατείνονται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022