Νόμος 4569/2018. Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων

Νόμος 4569/2018. Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων

Νόμος 4569/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 179/11.10.2018
I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Άρθρο 3
Ειδικές διατάξεις για την άδεια λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
Άρθρο 5
Αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική μορφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Άρθρο 13
Εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών αξιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση και εκποίηση κινητών αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Άρθρο 22
Απόρρητο αρχείων κεντρικού αποθετηρίου τίτλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 24
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2258 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2258 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4428/2016ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 36
Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 39
Μέτρα ενίσχυσης πυρόπληκτων συνταξιούχων
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014
Άρθρο 41
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014
Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4549/2018
Άρθρο 43
Στα μέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτήθηκαν με αποφάσεις των οικείων Υπουργών κατά τα έτη 2016 και 2017, για την επισκόπηση δαπανών στα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, στα πλαίσια του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης.
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015
Άρθρο 45
Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3086/2002
Άρθρο 47
Αρμοδιότητες και λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
Άρθρο 48
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α ́ 76), αντικαθίσταται
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012
Άρθρο 50
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τα άρθρα 29 και 30 που ισχύουν σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτά, το άρθρο 24, η έναρξη ισχύος του οποίου, για τις ανάγκες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού, και το άρθρο 32, που ισχύει σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 33 του παρόντος.