Οι αλλοδαποί υπήκοοι πληρώνουν επίσκεψη στα νοσοκομεία

Οι αλλοδαποί υπήκοοι πληρώνουν επίσκεψη στα νοσοκομεία

Είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη αλλοδαπών υπηκόων σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας

Καθιερώνεται η είσπραξη αμοιβής είκοσι (20) ευρώ για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελών Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. /Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας, σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης (κέντρα υγείας υγειονομικών περιφερειών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων).

Στα είκοσι (20) ευρώ δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες παροχές ασθενείας σε είδος (εξετάσεις αίματος, απεικονιστικές κ.λπ.), οι οποίες κοστολογούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες

Η σχετική διάταξη του νόμου 4715/2020

Νόμος 4715/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 149/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 
 

Άρθρο 27
Είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελών Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. /Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας

1. Καθιερώνεται η είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελών Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. /Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας, σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης (κέντρα υγείας υγειονομικών περιφερειών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων).

Η ως άνω αμοιβή κοστολογείται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν πρόσθετες παροχές ασθενείας σε είδος (εξετάσεις αίματος, απεικονιστικές κ.λπ.), οι οποίες κοστολογούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.

Η εν λόγω δαπάνη καταβάλλεται ιδιωτικά από τους ανωτέρω, πλην:

α) των κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), για τους οποίους η δαπάνη καταβάλλεται διαμέσου των Οργανισμών Σύνδεσης κρατών-μελών Ε.Ε/Ε.Ο.Χ./Ελβετίας και

β) των δικαιούχων του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αμοιβής της επίσκεψης και με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Τα Κέντρα Υγείας διαθέτουν τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών, που συνδέονται με συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.). Τα έσοδα που προκύπτουν από τις πληρωμές της παρ. 1 πιστώνονται σε κωδικό αριθμό εσόδου, συναφούς περιεχομένου προς τους προϋπολογισμούς των Υ.Πε. Τα προαναφερόμενα έσοδα διατίθενται για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των Κέντρων Υγείας.