Νόμος 4715/2020. Ρυθμίσεις για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Νόμος 4715/2020. Ρυθμίσεις για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Νόμος 4715/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 149/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3: Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Άρθρο 4: Σύσταση και σκοπός του «Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.».
Άρθρο 5: Αρμοδιότητες του Ο.ΔΙ.Π.Υ.
Άρθρο 6: Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 7: Στάδια αξιολόγησης
Άρθρο 8: Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης
Άρθρο 9: Ανταμοιβή επιτυχούς αξιολόγησης
Άρθρο 10: Διοικητικά μέτρα-κυρώσεις
Άρθρο 11: Δικαστική προστασία
Άρθρο 12: Πόροι του Ο.ΔΙ.Π.Υ.
Άρθρο 13: Θέματα προσωπικού
Άρθρο 14: Συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος για την υλοποίηση δωρεάς διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
Άρθρο 15: Προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας
Άρθρο 16: Καταστατικό Ο.ΔΙ.Π.Υ.

 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 17: Μεταφορά ασθενών με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 18: Παράταση για άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 19: Μετακίνηση προσωπικού
Άρθρο 20: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 21: Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID – 19
Άρθρο 22: Άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Φ. – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1316/1983
Άρθρο 23: Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας
Άρθρο 24: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 25: Εκτέλεση δίμηνης συνταγής από φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για την άυλη συνταγογράφηση
Άρθρο 27: Είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελών ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη νόμιμων κατοίκων Ελλάδας
Άρθρο 28: Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών
Άρθρο 29: Θέματα χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείου
Άρθρο 30: Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 31: Χρήση καταστολής και αναλγησίας κατά την ενδοσκόπηση
Άρθρο 32: Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών-Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης
Άρθρο 33: Ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης Φ.Κ.Α.
Άρθρο 34: Αιτήσεις για χορήγηση άδειας σκοπιμότητας
Άρθρο 35: Κοινοποίηση – αδειοδότηση νέων προϊόντων καπνού (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ)
Άρθρο 36: Ισχυρισμοί μείωσης κινδύνου – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3730/2008
Άρθρο 37: Ορισμός ηλεκτρονικού τσιγάρου- Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4419/2016
Άρθρο 38: Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ
Άρθρο 39: Δαπάνες εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού
Άρθρο 40: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας ιατρών ειδικευόμενων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δεν έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου
Άρθρο 41: Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 42: Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43: Ερμηνευτική διάταξη ως προς τον χρόνο εφαρμογής των νόμων 4335/2015 και 4336/2015 σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ήδη κηρυχθείσες πτωχεύσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 45: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4715/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 149/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.