Νόμος 4587/2018. Ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής

Νόμος 4587/2018. Ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής

Νόμος 4587/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 218/24.12.2018
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α ́ 51)
Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α ́149)
Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α ́ 80)
Άρθρο 4
Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α ́ 215)
Άρθρο 5
Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α ́ 91)
Άρθρο 6
1. Μισθώσεις ακινήτων που υπογράφηκαν και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Άρθρο 7
1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α ́ 76), αντικαθίσταται
Άρθρο 8
Παράταση της προθεσμίας σύστασης ΓΔΟΕΣ
Άρθρο 9
Οι δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι, των οποίων η εκπαίδευση διακόπηκε
Άρθρο 10
Δαπάνες Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 11
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α ́ 296) η φράση «είκοσι πέντε (25)», αντικαθίσταται ως εξής: «πενήντα (50)».
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014
Άρθρο 13
Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων
Άρθρο 15
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α ́ 95)
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α ́66) – Ρύθμιση δαπανών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4375/2016 (Α ́ 51)
Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α ́91)
Άρθρο 20
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α ́149)
Άρθρο 21
1. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατόπιν της αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Άρθρο 22
Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εν όψει συνταξιοδότησης εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»
Άρθρο 23
1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»
Άρθρο 24
Το άρθρο 52 του ν. 4509/2017 (Α ́201) αντικαθίσταται
Άρθρο 25
Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 26
Επιδότηση επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 27
Παράταση ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών
Άρθρο 28
1. Η περίπτωση α ́ υπό στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α ́ 209) αντικαθίσταται
Άρθρο 29
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)
Άρθρο 30
Τροποποίηση διάταξης του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 31
Δαπάνες στο πλαίσιο του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21)
Άρθρο 32
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α ́ 280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κθ ́ ως εξής:
«κθ. Οι δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.».
Άρθρο 33
Χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
Άρθρο 35
Τροποποίηση του ν. 4480/2017
Άρθρο 36
Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4504/2017
Άρθρο 38
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121)
Άρθρο 39
Τροποποίηση της περίπτωσης η ́ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α ́ 121)
Άρθρο 40
Τροποποίηση της περίπτωσης Δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α ́ 115)
Άρθρο 41
Συμμετοχή ανέργων του ΕΦΚΑ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ
Άρθρο 42
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α ́ 75)
Άρθρο 43
1. Μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018
Άρθρο 44
1. Η ποινική δίωξη κατά των προσώπων που από τις 31.3.2016 διατέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» αναστέλλεται
Άρθρο 45
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α ́ 62)
Άρθρο 46
Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική πύλη Αgora και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. («Enterprise Greece»)
Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 147/2017 (Α ́ 192)
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α ́ 80)
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4548/2018 (Α ́ 104)
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α ́ 154)
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87)
Άρθρο 52
Συμπληρωματικές Συμβάσεις επί κτιρίων χαρακτηρισμένων ως έργων τέχνης
Άρθρο 53
Συμβάσεις μισθώσεων
Άρθρο 54
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 75555/289/6.7.2017 (Β ́ 2336)
Άρθρο 55
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001
Άρθρο 56
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 58
Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982
Άρθρο 62
1. Οι κάθε είδους δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών που διενεργήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015
Άρθρο 64
Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
Άρθρο 65
Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 66
Παράταση της προθεσμίας άσκησης καθηκόντων από τον ΓΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4174/2013
Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4484/2017
Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4270/2014
Άρθρο 71
1. Στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4053/2012 (Α ́ 44) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, μετά το εδάφιο δ ́προστίθεται νέο εδάφιο
Άρθρο 72
Στο άρθρο 27 του ν. 4482/2017 (Α ́ 102) προστίθεται παράγραφος 9
Άρθρο 73
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α ́ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4375/2016 (Α ́51), αντικαθίσταται
Άρθρο 74
Η προθεσμία του άρθρου 7 του ν. 4473/2017 (Α ́ 78) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2019.
Άρθρο 75
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α ́ 309) αντικαθίσταται
Άρθρο 76
Οι συμβάσεις του προσωπικού της περίπτωσης γ ́ της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2628/1998 (Α ́ 151)
Άρθρο 77
Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α ́ 214) τροποποιείται

Άρθρο 78
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

Νόμος 4587/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 218/24.12.2018
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις