Νόμος 4598/2019. Ρύθμιση θεμάτων υπουργείου πολιτισμού

Νόμος 4598/2019. Ρύθμιση θεμάτων υπουργείου πολιτισμού

Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία
Νόμος 4598/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 36/01.03.2019
Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ́
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού

Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 65 του π.δ. 4/2018

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 79 του π.δ. 4/2018

Άρθρο 4
Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 5
Επιχορήγηση

Άρθρο 6
Τροποποίηση της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8-3-2002 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (Β ́ 340)

Άρθρο 7
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Άρθρο 8
Κατάργηση Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και απορρόφησή του από το Μουσείο Ακρόπολης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας προσωπικού υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 10
Επίδομα υπαλλήλων νήσου Δήλου

Άρθρο 11
Διάταξη για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής

Άρθρο 12
Διάταξη για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Άρθρο 13
Αμοιβές Διευθυντών των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 14
Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α 153)

Άρθρο 16
Τροποποίηση του π.δ. 4/2018

Άρθρο 17
Παράταση συμβάσεων εργασίας στο «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ»

Άρθρο 18
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), προστίθεται περίπτωση η

Άρθρο 19
Διοικητικό Συμβούλιο ΙΙΒΕΑΑ

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α ́ 26)

Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2439/1996 (Α ́ 219)

Άρθρο 22
Θέματα προσωπικού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 23
Θέματα φορολογίας Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 24
Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης, υποστήριξης και φιλοξενίας του έργου επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της χώρας που διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) μέσω της παροχής προηγμένων δικτυακών, αποθηκευτικών και υπολογιστικών υπηρεσιών από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.).

Άρθρο 25
Θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 26
1. Η παρ. 2α του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α ́ 192) αντικαθίσταται
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

Νόμος 4598/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 36/01.03.2019
Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις.