Νόμος 4603/2019. Επαγγελματικός αθλητισμός και κατάργηση βιβλιαρίων υγείας

Νόμος 4603/2019. Επαγγελματικός αθλητισμός και κατάργηση βιβλιαρίων υγείας

Νόμος 4603/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΜΕΡΟΣ Β 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999
Άρθρο 33
Προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α ́ 102)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016

Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

Άρθρο 66
Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α ́ 66), καταργείται.

Άρθρο 67
Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους, καταργούνται.

2. α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 (Α 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση.».

β. Στην περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 οι λέξεις «από το βιβλιάριο υγείας» διαγράφονται.

3. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 95 του ν. 4172/2013, καταργούνται.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

Άρθρο 68
1.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α ́ 38), προστίθεται περίπτωση ε ́

Άρθρο 69
Χορηγία «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης»
Άρθρο 70
Με απόφαση της πλειοψηφίας τουλάχιστον του εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των συνιδιοκτητών των ακινήτων του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης των κηρυγμένων μνημείων του εν λόγω συγκροτήματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 71
Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 

Νόμος 4603/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις