Νόμος 4607/2019. Ρυθμίσεις ΕΝΦΙΑ και δηλώσεων Ε9

Νόμος 4607/2019. Ρυθμίσεις ΕΝΦΙΑ και δηλώσεων Ε9

Κύρωση Συμφωνίας, Αιγιαλός, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις Ε9, φορολογία εισοδήματος, ΚΕΔΕ και άλλες διατάξεις
Νόμος 4607/2019ΦΕΚ Τεύχος A 65/24.04.2019
Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝIΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚH ΤΡAΠΕΖΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔYΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων και τα συνημμένα δύο (2) Παραρτήματα, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
Άρθρο 8
Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193) ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 345 ΚΑΙ 346/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 11
(σημεία 1, 2 και 5 του άρθρου 2 και άρθρο 4 της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ)
Τροποποιήσεις του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 345/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 15
Αρμόδια Αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 346/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 19
Αρμόδια Αρχή

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 2971/2001
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Αιγιαλός)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 43
Απλούστευση διαδικασιών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Άρθρο 44
Γραφείο Επιθεώρησης
Άρθρο 45
Τοκοφορία οφειλών του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 46
Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα τμήματος δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο Καλαμάτας
Άρθρο 47
Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα τμημάτων δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο Κοζάνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 48
Θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001
Άρθρο 51
Τροποποίηση των άρθρων 55 και 73 του ν. 2960/2001
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4172/2013
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4111/2013
Άρθρο 54
Τροποποιήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4446/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
Άρθρο 56
Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017
Άρθρο 58
Τροποποίηση του ν. 4270/2014
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012
Άρθρο 60
Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 61
Θέματα προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 4557/2018
Άρθρο 63
Ρύθμιση εισφοράς του άρθρου 1 του ν. 128/1975
Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4209/ 2013
Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 23β, 33, 93α και 96 του ν. 4099/2012 για την ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/91/ΕΕ
Άρθρο 66
Επιχορήγηση Μουσείου Ολοκαυτώματος
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4479/2017 (Α ́ 94)
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 60 του π.δ. 142/2017
Άρθρο 69
Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014
Άρθρο 70
Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
Άρθρο 71
Ρυθμίσεις για το αποθεματικό κεφάλαιο της ΕΤ.Α.Δ.
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 193 του ν. 4389/2016
Άρθρο 73
Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992
Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4530/2018
Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013
Άρθρο 78
Μέτρα για τη στήριξη πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές

Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Νόμος 4607/2019ΦΕΚ Τεύχος A 65/24.04.2019