Νόμος 4609/2019. Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογία

Νόμος 4609/2019. Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογία

Νόμος 4609/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 67/03.05.2019
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 1
Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989
Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949
Άρθρο 7
Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
Άρθρο 8
Τροποποίηση διάταξης του ν. 2913/2001
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010
Άρθρο 11
Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3648/2008
Άρθρο 13
Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία
Άρθρο 14
Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση
Άρθρο 15
Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών
Άρθρο 16
Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημοσία δαπάνη
Άρθρο 17
Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005
Άρθρο 19
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων
Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4361/2016
Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010
Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3186/2003
Άρθρο 25
Μετονομασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών
Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003
Άρθρο 27
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)
Άρθρο 28
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 21/1932
Άρθρο 29
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 31/2007
Άρθρο 30
Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών
Άρθρο 31
Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές
Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2919/2001

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 861/1979

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΥΥΠ/ΠΧΛ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ)
Άρθρο 38
Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 40
Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του άρθρου 39 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 48.
3. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 48.

 

Νόμος 4609/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 67/03.05.2019
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις