Νόμος 4610/2019. Ίδρυση Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Νόμος 4610/2019. Ίδρυση Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Νόμος 4610/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 70/07.05.2019
Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α ́
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άρθρο 13
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Άρθρο 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Άρθρο 23
Ίδρυση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Άρθρο 35
Ίδρυση Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές:

α) Νομικών Επιστημών,
β) Γεωπονικών Επιστημών,
γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και
δ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση την Σχολή Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η ακαδημαϊκή λειτουργία των οποίων αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36.

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α ́ 174).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών της παραγράφου 1, με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 38
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Άρθρο 45
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Άρθρο 48
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ́
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ́
Άρθρο 55
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α ́

ΜΕΡΟΣ Β ́
Ε.Σ.Δ.Υ., ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άρθρο 57
Ίδρυση Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 62
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άρθρο 74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Άρθρο 86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άρθρο 88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ́Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)
Άρθρο 94

ΜΕΡΟΣ Δ ́
Π.Δ. 38/2010
Άρθρο 98
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 100
Τροποποίηση του ν. 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Άρθρο 101
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
Άρθρο 117
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 160
Αρχείο και αρχειακό υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Άρθρο 169
Η αρχειακή οργάνωση της Χώρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Άρθρο 179
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Άρθρο 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β ́
Άρθρο 191
Αρχεία καταργούμενων δημόσιων φορέων, φορέων της παρ. 1 του άρθρου 164 και ιδιωτικών φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ́
Άρθρο 199
Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ ́
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 202

ΜΕΡΟΣ Η ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 204
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 207
Πληροφοριακό σύστημα «myschool»

Άρθρο 260
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του

 

Νόμος 4610/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 70/07.05.2019
Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις