Νόμος 4618/2019. Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης

Νόμος 4618/2019. Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης

Νόμος 4618/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 89/10.06.2019
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις
Άρθρο Πρώτο
Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι από 3.6.2019 επιμέρους συμβάσεις για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω Μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις για το χορηγούμενο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας
Άρθρο τρίτο
Επέκταση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Άρθρο τέταρτο
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 4587/2018 (Α ́ 218) οι λέξεις «όχι πέραν της 28ης Ιουνίου 2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2019».

Άρθρο πέμπτο
Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
1. Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α ́ 101), παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας.
Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του πρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (A ́ 101) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της Ελληνικής Επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.
3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α ́ 40) καταργείται.

Άρθρο έκτο
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α ́ 129)
Άρθρο έβδομο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α ́ 149)
Άρθρο όγδοο
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (A ́ 9)
Άρθρο ένατο
Μη επιβολή προστίμων για συναποθήκευση σε φορολογικές αποθήκες
Άρθρο δέκατο
Ρυθμίσεις για την «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»
Άρθρο ενδέκατο
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α ́ 261)
Άρθρο δωδέκατο
Κατάργηση των άρθρων 10 -13 του ν. 4472/2017
Άρθρο δέκατο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α ́ 240)
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων Υπουργείου Υγείας
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
Άρθρο δέκατο έκτο
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α ́ 241)
Άρθρο δέκατο έβδομο
Λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νήσο Κρήτη
Άρθρο δέκατο όγδοο
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2515/1997
Άρθρο δέκατο ένατο
Τροποποίηση του άρθρου 192 του ν. 4389/2016
Άρθρο εικοστό
Μετά τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4487/2017 (Α ́ 116) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Παρακώλυση κυκλοφορίας του τύπου

Άρθρο εικοστό πρώτο
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α ́ 138), η ημερομηνία «30η Ιουνίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαΐου 2020».
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α ́ 94)
Άρθρο εικοστό τρίτο
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α ́ 10)
Άρθρο εικοστό τέταρτο
1. Από 1.1.2019 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναλαμβάνει την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους,
Άρθρο εικοστό πέμπτο
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, δύναται να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων
Άρθρο εικοστό έκτο
Τροποποίηση του ν. 2960/2001

Άρθρο εικοστό έβδομο
Από την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου τα απασχολούμενα πρόσωπα με την καθαριότητα των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας, υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζονται κατά τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησής τους.
Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης που πραγματοποιούν σε ημερήσια βάση.

Άρθρο εικοστό όγδοο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του